รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 9 – 10  กันยายน  2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงพร้อมทฤษฏี ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม PRIMAVERA

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการ โดยเป็นการปฏิบัติจาก Work Shop ที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยด้วยโปรแกรม PRIMAVERA

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องทำการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 9 กันยายน 2563

การวางแผนโครงการ (Project Planning)
– การตั้งค่าสำหรับการวางแผน
– การสร้างผังกิจการและโครงการ
– การสร้างข้อกำหนดโครงการ
– การสร้างปฏิทินโครงการการสร้างผังโครงสร้างรายการงาน(WBS)
– การสร้างกิจกรรม
– การระบุความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
– การคำนวณแผนงานและแสดงสายงานวิกฤต
– การปรับลดระยะเวลาโครงการ

วันที่ 10 กันยายน 2563

การควบคุมโครงการ(Project Controlling)
– การสร้างจุดวัดโครงการ
– การบันทึกแผนฐาน
– การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
– การปรับแผนงาน
– การรายงานโครงการ
– การวิเคราะห์สถานะโครงการด้วย Earned Value Analysis
– การรายงานผลกิจการ
– การพิมพ์รายงาน
– การส่งออก-นำเข้าโครงการ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

09/09/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ก.ย. 63
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

09-9-10-หลักสูตรที่-4-CPM-ด้วย-PRIMAVERA6.0.pdf