รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การลดต้นทุนของวัตถุดิบ ด้วยกรรมวิธีทางวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดหา
(Material Cost Down by Re-engineering and Sourcing & Purchasing Process)
ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
เมื่อพูดถึงการลดต้นทุนการผลิต ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่ การลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต เช่น การลดการสูญเสียต่าง ๆ(Waste), การลดDefect ด้านQuality, การเพิ่มผลผลิต(Productivity), การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน(Efficiency), การลดค่าโสหุ้ยต่าง ๆ (O/H), การลดค่าMaintenance, การลดแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น แต่มีน้อยรายที่จะพูดถึง การลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งในสินค้าบางอย่าง ต้นทุนวัตถุดิบจะมีสัดส่วนสูงถึง ประมาณ 70-80% ของราคาขาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, และวิทยากร มีประสบการณ์ในการเป็น Leader ทีมงานลดต้นทุนวัตถุดิบมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี ทั้งในบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจีน ที่ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างผลกำไรให้กับปริษัทฯ ฉะนั้นจึงอยาก share ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการลดต้นทุนวัตถุดิบให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร :
ผู้เข้ารับการอบรม จะทราบถึงวิธีการการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) โดยทางวิศวกรรม (Re-engineering) ตลอดจนรวมถึง วิธีการลด RM Cost ทางจัดซื้อจัดหา (Sourcing & Purchasing) ซึ่งไม่มีสอนในหลักสูตร แต่ได้จากประสบการทำงานจริงมาเป็นเวลาหลายสิบปี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ, ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหา, วิศวกรออกแบบ หรือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา และบุคคลอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จะเหมาะสมอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
1) เพื่อให้เข้าใจในความสำคัญและความจำเป็น ของการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันและการอยู่รอดของธุรกิจ
2) เทคนิคต่าง ๆ ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยทางวิศวกรรม (RM CD by Re-engineering Process)
3) เทคนิคต่าง ๆ ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยทางจัดซื้อจัดหา (CD by Sourcing & Purchasing Process)
4) รู้จักการเลือกหัวข้อการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM items focus for CD)
5) การจัดกลุ่มของวัตถุดิบ สำหรับลดต้นทุน (RM Group for CD)
6) รู้จักการติดตามผลของการปฏิบัติ (CD Follow up)
7) การจัดทำรายงานผลของการลดต้นทุน
เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร (RM CD Report)

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ
1) เมื่อไรที่ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย มีความจำเป็นต้องทำการลดต้นทุนวัตถุดิบ
2) การ กำหนดเป้าหมาย (CD Target) และการวางแผน (CD Action Plan) ในการลดต้นทุน
3) เครื่องมือ VA-5R Tools ที่ใช้ในการลดต้นทุนวัตถุดิบทางวิศวกรรม (Re-engineering RM CD Process)
4) การลดต้นทุนวัตถุดิบ กับ ปัญหาคุณภาพของสินค้า ( RM CD vs. Product Quality)
5) การสร้างและการกำหนด หัวข้อ CD ในการลดต้นทุนวัตถุดิบ (CD items focus)
6) การลดต้นทุนวัตถุดิบ ด้วยวิธีของ การจัดซื้อจัดหา ( RM CD by Sourcing and Purchasing Process)
7) การติดตามผลของการปฏิบัติตามแผนCD และการวัดผล (CD Follow up and Evaluation)
8) ตัวอย่างการจัดทำรายการ RM CD Report เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
สรุปและตอบคำถาม
พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

นายอาณัติ ปโยนิธิการ

วันที่จัด

20/09/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-20-การลดต้นทุนวัถุดิบ.pdf