รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง   รุ่นที่ 11
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม  2564
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ก๊าซเชื้อเพลิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ตลอดจนระบบการขนส่ง เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อีกทั้งมีการเผาไหม้ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ก๊าซเชื้อเพลิงหลักที่มีการส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NG)  ดังนั้น การใช้งานของก๊าซเหล่านี้จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่วิธีปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน


วัตถุประสงค์   1.เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก๊าซเชื้อเพลิง

2.เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของระบบก๊าซเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ

3.เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิง และระบบควบคุมเพื่อความปลอดภัย

 

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/6qA4Hnxdsv6ma5557

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.00 – 08.30  น.          ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30 – 08.45  น.          กล่าวเปิดงาน

08.45 – 10.15  น.          กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง

10.15 – 10.30  น.          รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00  น.          มาตรฐานการออกแบบระบบก๊าซหุงต้ม (วสท.)

12.00 – 13.00  น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น.          การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง

14.30 – 14.45  น.          รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45  น.          การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง (ต่อ)

15.45 – 16.00  น.          ถามตอบ

คณะวิทยากร

ดร.เชิดพันธ์    วิทูราภรณ์

ประวัติด้านการศึกษา

ปริญญาตรี     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท    Mechanical  Engineering, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ปริญญาเอก   Mechanical  Engineering, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ด้านสังคมวิชาชีพ      –  กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

–  ประธานวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

–  Student Activities, ASHRAE Thailand Chapter

ปัจจุบัน         ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

07/08/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ คุณแสงดาว การะภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 523
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบก๊าซ-รุ่น11-3.pdf