รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า
อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาคุณภาพไฟฟ้านับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดปกติ กำลังงานสูญเสียและลดทอนพิกัดในการใช้งานระบบไฟฟ้าตลอดจนทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบ เนื่องจากมีการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรสมัยใหม่ที่ควบคุมหรือทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สร้างปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าได้มีการเผยแพร่จากหลายหน่วยงานให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวอย่างปัญหา การแก้ไขด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมตลอดจนผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงแก้ไขยังมีจำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การอบรมนี้จะเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติจากประสบการณ์โดยตรงของวิทยากรเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆให้แก่ผู้ร่วมอบรม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
– เพื่อความเข้าใจข้อมูลและข้อบังคับที่ใช้อ้างอิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันภายในประเทศ
– เพื่อความเข้าใจปัญหาข้อข้องใจด้านปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเสียหายการทำงานผิดพลาด ความร้อนสูงผิดปกติ ของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า ตลอดจนค่าไฟฟ้าที่สูญเสียโดยไม่เกิดประโยชน์
– ข้อมูลภาพถ่าย ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอาคารและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆภายในประเทศ
– เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหา กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ที่จะไม่สร้างปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในอนาคต
– เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิณความเสี่ยง ความสูญเสีย เพื่อวางแผนเลือกวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องและคุ้มค่าในการลงทุน

กลุ่มเป้าหมาย :
วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการโรงงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ฝ่ายจัดซื้อด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี

รูปแบบการอบรม :
บรรยาย ถาม-ตอบ workshop กรณีศึกษาปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้รับการอบรม รับผิดชอบหริอต้องการคำตอบแนวทางการจัดการปัญหา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
– การวิเคราะห์และการจัดการจากข้อมูลใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
– คุณลักษณะของแรงดันและกระแสไฟฟ้าในอุดมคติที่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียต่ำสุด
– คุณลักษณะการใช้กำลังไฟฟ้าและปัญหาที่เกิดขึ้นของโหลดและเครื่องจักรชนิดต่างๆที่มีใช้ในระบบไฟฟ้าอาคารและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนปัญหาและความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดขึ้นตามมา
– การประเมิณ คำนวณ กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า และการประเมิณความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
– การกำหนดความต้องการและเป้าหมายการปรับปรุงที่สอดคล้องกับทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน
– ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนการประเมิณผลสำเร็จ
– กรณีศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ผลกระทบและความเสียหาย แนวทางการแก้ไขปรับปรุง และผลหลังการปรับปรุง
– สรุป การการถาม-ตอบข้อสงสัย
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

ผศ.ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร

ผศ.ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
High vocational certificate, Electronic (RMIT/BTC)
BEE. Electronic and telecommunication (KMITT)
MEE. Power Electronic (NIT, Japan)
DEE. Power Electronic (NIT, Japan)

วันที่จัด

26/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-26-การลดกำลังไฟฟ้าฯ2.pdf