รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

“กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล”  ** ยกเลิก

ประจำปี 2564

รุ่นที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.  ** ยกเลิก

(เดิม วันที่ 2   กรกฎาคม)

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.  ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วัตถุประสงค์

ระบบกำลังไฟฟ้าในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลที่มีผู้ใช้งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากันมาก รวมทั้งการที่ระบบไฟฟ้ามีผู้ใช้งานจำนวนมากและหลากหลายประเภททั้งงานพาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม และอื่นๆ ที่ได้นำอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีผลต่อคุณภาพไฟฟ้าจำนวนมากมาใช้ ตลอดจนการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทำให้เกิดความบกพร่องและเกิดปัญหาขึ้นในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ, รูปคลื่นไฟฟ้าผิดเพี้ยน, คลื่นรบกวน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการทำงาน, การเก็บข้อมูล, การผลิต, การควบคุม, ความปลอดภัย, การสื่อสาร และการประหยัดพลังงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดอบรมแนวทางในการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าและเพิ่มความมั่นคงทางไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องคุณภาพไฟฟ้าและการใช้งานในระบบไฟฟ้าอีกด้วย

การอบรมครั้งนี้ประสงค์จะให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบไฟฟ้าด้านคุณภาพไฟฟ้า จนถึงการประยุกต์ในการแก้ปัญหาด้วยการนำอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าต่างๆ มาใช้ตลอดจนวิธีการจัดทำระบบไฟฟ้าให้คุณภาพไฟฟ้าเหมาะสมและลดความสูญเสียให้กับการใช้งานในอาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม, ธนาคาร, บริษัทด้านการเงิน, บริษัทประกัน เป็นต้น ให้เกิดเสถียรภาพทางไฟฟ้าและเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  1. วิศวกรและช่างเทคนิค
  2. ผู้ออกแบบ, ผู้จัดหา, ผู้ติดตั้ง, ผู้ใช้งาน, ผู้ตรวจสอบและทดสอบงานระบบ
  3. ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย
  4. ผู้ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, ระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และดาตาเซนเตอร์
  5. ผู้สนใจทั่วไป, อาจารย์, นักศึกษา

 

วิทยากร

  • รศ.ถาวร อมตกิตติ์

–  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

–  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ/ปรึกษาด้านคุณภาพไฟฟ้าและระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์

–  ฯลฯ

  • รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี

–  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

–  ที่ปรึกษาด้านพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) กระทรวงอุตสาหกรรม

–  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กระทรวงพลังงาน

–  ฯลฯ

 

กำหนดการ

   รุ่นที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 

   รุ่นที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

08.30-08.55 น.            ลงทะเบียน

08.55-09.00 น.            พิธีเปิด

โดย    นายลือชัย  ทองนิล, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

09.00 – 12.00 น.          คุณภาพไฟฟ้าและการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  สาเหตุและต้นเหตุของการเกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  โอกาสและความถี่ที่เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  การแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  มาตรการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้

วิทยากร  รศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          ผลของคุณภาพไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าไฟฟ้า

–  ตัวแปรในการใช้พลังงานไฟฟ้าและการคิดค่าไฟฟ้า

–  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

–  ผลของคุณภาพไฟฟ้าต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

–  การประหยัดค่าไฟฟ้าจากการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

วิทยากร  รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี

 

หมายเหตุ:  พักดื่มชา-กาแฟ  เวลา 10.30.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

q   รุ่นที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2564 

08.30-08.55 น.            ลงทะเบียน

08.55-09.00 น.            พิธีเปิด

โดย    นายลือชัย  ทองนิล, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

09.00 – 12.00 น.          คุณภาพไฟฟ้าและการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  สาเหตุและต้นเหตุของการเกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  โอกาสและความถี่ที่เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  การแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

–  มาตรการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้

วิทยากร  รศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          ผลของคุณภาพไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าไฟฟ้า

–  ตัวแปรในการใช้พลังงานไฟฟ้าและการคิดค่าไฟฟ้า

–  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

–  ผลของคุณภาพไฟฟ้าต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

–  การประหยัดค่าไฟฟ้าจากการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

วิทยากร  รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี

 

หมายเหตุ:  พักดื่มชา-กาแฟ  เวลา 10.30.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

5/11/2564กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล ** ยกเลิก

วิทยากร

  • รศ.ถาวร อมตกิตติ์

–  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

–  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ/ปรึกษาด้านคุณภาพไฟฟ้าและระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์

–  ฯลฯ

  • รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี

–  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

–  ที่ปรึกษาด้านพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) กระทรวงอุตสาหกรรม

–  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กระทรวงพลังงาน

–  ฯลฯ

 

วันที่จัด

05/11/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรและช่างเทคนิค
ผู้ออกแบบ, ผู้จัดหา, ผู้ติดตั้ง, ผู้ใช้งาน, ผู้ตรวจสอบและทดสอบงานระบบ
ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย
ผู้ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, ระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และดาตาเซนเตอร์
ผู้สนใจทั่วไป, อาจารย์, นักศึกษา

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 29 ต.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐววิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร