รหัสอบรม:

1523การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  (มาตรฐานฉบับใหม่)

รุ่นที่ 1/2561 : วันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2561

ห้อง Tarathep Hall ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา

รุ่นที่ 2/2561 : วันที่ 30, 31 มีนาคม, และ 1 เมษายน 2561

ห้อง Grand Rachada ชั้น 5

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันแรก

09.00-12.00 น.        บทที่ 2      มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6      บริภัณฑ์ไฟฟ้า

13.00-16.30 น.                      บทที่ 5   ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

วันที่สอง

09.00-12.00 น.        บทที่ 4      การต่อลงดิน

13.00-16.30 น.        บทที่ 3      ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8      สถานที่เฉพาะ

วันที่สาม

09.00-12.00 น.        บทที่ 7      บริเวณอันตราย

บทที่ 9      อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

12.00-12.00 น.        บทที่ 1      นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11    มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

 

 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คณะวิทยากร

  • นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559
  • ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร
  • นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

 

วันที่จัด

23/02/2018

สถานที่จัด

ห้อง Tarathep Hall ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ก.พ. 61
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย-กรุงเทพฯ.pdf