รหัสอบรม:

การศึกษาและดูงาน

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยและแห่งที่ 3 ของประเทศไทยแทนที่อาคารเดิมบริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิต โครงการก่อสร้างตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โครงการได้ริเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 สมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จนมีมติเลือกที่เดินราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต เป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โดยรัฐสภาแห่งใหม่ได้มีการออกแบบนำเสนอคติและสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของไทยในอดีตผสมผสานไปกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างทางสังคม และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในปัจจุบัน ผ่านทางรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่บนพื้นฐานทางภาษาและฉันทลักษณ์ตามอย่างสถาปัตยกรรมซึ่งแสดงเอกลักษณ์ทางจิตวิญญาณถึงความเป็นไทย นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดของ “สถาปัตยกรรมสีเขียว” (Green Architecture)  ซึ่งสร้างบนพื้นที่ขนาด 123 ไร่ มีเนื้อที่กว่า 424,000 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณทั้งหมดราว 12,000 ล้านบาท สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 5 พันคน รองรับการจอดรถได้มากกว่า 2 พันคัน ภายในอาคารประกอบไปด้วย โถงรับรอง ส.ส. และ ส.ว., ห้องประชุมของ ส.ส. หรือที่เรียกว่า “ห้องพระสุริยัน”, ห้องประชุม ส.ว. หรือที่เรียกว่า “ห้องพระจันทรา”, โถงรัฐพิธี, พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย, ห้องอาหาร ส.ส., ห้องอาหาร ส.ว. ในส่วนของดาดฟ้าอาคาร ประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ชาติไทย

ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ได้จัดบรรยายทางวิชาการและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อให้วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างอาคารที่มีความสำคัญระดับชาติทางด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน
12 มีนาคม พ.ศ.2561
ชำระหลัง
12 มีนาคม พ.ศ.2561
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
1,800 บาท
2,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2,000 บาท
2,500 บาท
บุคคลทั่วไป
2,500 บาท
3,000 บาท

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
  3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
  4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

มาที่  email : [email protected]

  1. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

  หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

  1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน ให้ท่านเต็มจำนวน

การชำระเงิน      **ไม่รับลงทะเบียนหน้าไซต์งาน **

เช็ค            สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน  บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์                   สาขา สภากาชาดไทย   เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ                        สาขา สุรวงศ์              เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย                        สาขา จามจุรีสแควร์     เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561

07.30 – 08.00 น.          ลงทะเบียน ณ อาคาร วสท.

08.00 – 09.00 น.          ออกเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)

09.00 – 12.00 น.          บรรยายทางวิชาการแนวทางการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึง เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคารที่มีความสำคัญระดับชาติทางด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          ดูงานโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ทางด้านงานสถาปัตยกรรม  งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ

16.00 – 17.00 น.          เดินทางกลับ อาคาร วสท.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

21/03/2018

สถานที่จัด

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (แยกเกียกกาย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 มี.ค. 61
สมาชิก วสท/นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถายแห่งประเทศไทยฯ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ดูงานรัฐสภาแห่งใหม่-21มีค61.pdf