รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

หม้อน้ำ  (Boiler)   เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  และโรงพยาบาล  ฯลฯ  เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง    ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม

การตรวจทดสอบหม้อน้ำ เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร แต่หม้อน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรที่มีหน้าที่ตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค ประสบการณ์ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย

ดังนั้น  หม้อน้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ขึ้นอยู่กับการควบคุมหม้อน้ำให้ทำงานอย่างคงที่สม่ำเสมอ  มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย  ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัย  จึงได้กำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำตามหลักวิชาการ
  • เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน้ำ
  • เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
2/11/60

08.00 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.            เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ

วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์

10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.            ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ

วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์

12.15 – 13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.            การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน

วิทยากรโดย     นายอรรถพร   ฆารสมบูรณ์

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.            การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

วิทยากรโดย     นายสุเมธ    เตชาชัยนิรันดร์

3/11/60

09.00 – 10.30 น.            การถ่ายเทความร้อน

วิทยากรโดย     ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ

10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.            ทฤษฎีการเผาไหม้

การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ

วิทยากรโดย     ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ

12.15 – 13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.            คุณสมบัติของน้ำ  การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ  และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดจากสภาพน้ำ

วิทยากรโดย    นายชัชวาล   บุญชู

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.            วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)

วิทยากรโดย    นายกรณเสฏฐ์    ปิติอริยะนันท์

4/11/60

09.00 – 10.00 น.            เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ

วิทยากรโดย       นายเทพรัตน์   เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง

10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.            ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

วิทยากรโดย    นายเทพรัตน์    เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง

12.15 – 13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.            การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท

วิทยากรโดย     นายจรัล   จิรวิบูลย์

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.            การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน

                            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร

วิทยากรโดย     นายวิชัย   สถาปิตานนท์

16.30 – 17.00 น.            สอบประเมินผลการอบรม

 

คณะวิทยากร

ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
นายชัชวาล บุญชู
นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
นายจรัล จิรวิบูลย์
นายวิชัย สถาปิตานนท์

วันที่จัด

02/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตร์ (อศ.บ.) และวิทยาศาสตร์ (วท.บ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ
และผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบหม้อน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำที่ถูกต้องจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุหม้อน้ำ-ตรวจสอบหม้อน้ำ15.pdf