รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 18

(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/wpL28qSrWrEwqTh77

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ ซึ่งงานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
1 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09:00 – 12:00
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
– ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
– ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ช่วยยก
– ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทำลายของอุปกรณ์ช่วยยก
– กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

12:00 – 13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30
– ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้ อุปกรณ์ช่วยยก
– Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

2 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
– ลวดสลิง (Wire Rope Sling)
– ประเภทลวดสลิง โครงสร้างของลวดสลิง การขนย้ายติดตั้ง การบำรุงรักษา
– คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง
– การย้ำหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง
– เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO4309
– เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง

12:00 – 13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30
– ฝึกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
– สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คณะวิทยากร

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

– ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
– วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

– ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ประธาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
– อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ผู้ช่วยวิทยากร (2-4 ท่าน)

TBA
***วิทยากรและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***

วันที่จัด

01/09/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
- วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ผู้ยึดเกาะวัสดุ
- ผู้ให้สัญญาณ
- ผู้บังคับปั้นจั่น
- ช่างเทคนิค
- ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-สลิง-รุ่นที่-18.pdf