รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ  รุ่นที่  20
ระหว่างวันที่  2 – 3 ธันวาคม 2566
 จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
สมัครอบรม (กดที่นี่)

หลักการและเหตุผล

ระบบปรับอากาศจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในขอบเขตที่ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องปรับอากาศ มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถ้าความชื้นไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความชื้น เว้นแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น

นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลชีพเจริญเติบโต ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสีย การใช้พลังงาน ความสะดวกในการใช้ต่าง ๆ กัน  จึงควรที่จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใช้งาน  และการคำนวณ เพื่อให้สามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์      เพื่อให้เข้าใจการใช้ประโยชน์ในการควบคุมความชื้น หลักการทำงาน การออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

วิทยากรโดย     นายปรเมธ   ประเสริฐยิ่ง    วุฒิวิศวกร (เครื่องกล) วก.485

  • สมาชิก วสท.                                                                       2,600                บาท/ท่าน
  • ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป        3,600                บาท/ท่าน

การชำระเงิน
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
2 ธันวาคม 2566
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

บรรยายหัวข้อ
– บทนำสู่การควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ
– ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย
– งานอุตสาหกรรมและความต้องการพิเศษ
– เครื่องมือที่ใช้ดึงความชื้นสารดูดความชื้น เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุม เครื่องปรับอากาศ
– การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

บรรยายหัวข้อ
– การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ (ต่อ)
– ทบทวนการใช้ Psychometric Chart
– หลักการควบคุมความชื้น
– การเพิ่มความชื้น
– อุปกรณ์ควบคุมและการทำงาน

3 ธันวาคม 2566
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

บรรยายหัวข้อ
– แหล่งความร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น
– หลักการทำงานและการใช้ฮีทไปป์ และฮีทปั๊ม
– ตัวอย่างเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบต่าง ๆ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

– บรรยายหัวข้อ
– การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Fresh air unit
– การควบคุมความชื้นด้วยฮีทไปป์ / การบายพาส
– การควบคุมเชื้อราในโรงแรม
– SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
– ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วยสารดูดความชื้น
– Diffusion & Electro osmosis

คณะวิทยากร

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 17
นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

ประวัติการทำงาน
วิศวกรเครื่องกล บจก.ยูไนเต็ดแอร์เซ๊นเตอร์
วิศวกรระดับ10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
ผจก.ฝ่ายวิจัยพัฒนา บจก. ไทยโก้ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการบริหาร บจก. การันตี เอ็นจิเนียริ่ง

ความชำนาญ
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
ออกแบบระบบก๊าซทางการแพทย์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ฮีตไปป์ สำหรับงานปรับอากาศและควบคุมความชื้น
ออกแบบผลิตภัณฑ์ฮีตปั๊มสำหรับทำน้ำร้อน ตู้อบแห้ง ควบคุมความชื้น และ vacuum evaporator
ที่ปรึกษางานประหยัดพลังงาน

วันที่จัด

02/12/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_ระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ-รุ่น20.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร