รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 6
(Truck Mounted Crane Inspector)
ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานปั้นจั่น/เครนติดตั้งบนรถบรรทุกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานก่อสร้างและโรงงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้งในการทำการทดสอบปั้นจั่น เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถที่ยังสามารถใช้งานได้ และเพื่อเป็นข้อมูลให้มีการปรับปรุงปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลปั้นจั่นนี้จะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงานและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: เป็นแนวทางในการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
 ประเภทของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
 ส่วนประกอบของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
 หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
– ระบบไฮดรอลิก – อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 การอ่านค่าตารางพิกัดยก (Load Chart) (เครนสลิง)  มาตรฐานการติดตั้งที่ถูกต้อง
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกแบบชนิดแขนพับ (Knuckle Boom Crane / Articulated Boom Crane)
 การอ่านค่าตารางพิกัดยก (Load Chart) (เครนแขนพับ)
 ขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสมกับเครนตามพิกัดยก
 ข้อควรระวังในการใช้งาน
16:00 – 16:30 น. ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท.

09:00 – 12:00 น.
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
– รายละเอียดการตรวจสอบ
 การบันทึกค่าในแบบตรวจสอบ ปจ.2
 ฝึกการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกแบบรายกลุ่ม ( GROUP WORKSHOP)
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.  สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐาน (Crane Load Test)
– การจัดเตรียมน้ำหนักเพื่อทดสอบ
– การเลือกจุดยกของปั้นจั่นที่เหมาะสมตามตารางพิกัดยก
 กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น
– ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย – การชำรุดและความเสียหาย – แนวทางการป้องกัน
16:00 – 16:30 น.  สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 TADANO Safety Operation Crane Trainer, Certified by TADANO Japan

อ.ธีรศักดิ์ เจริญ

 วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
 อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น
หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

02/12/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
- ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- วิศวกรผู้ตรวจสอบ
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-TM-Crane_Rev-2-3-12-63-รุ่น6.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร