รหัสอบรม:

 

โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ รุ่นที่ 2

(SANITARY DRAINAGE AND VENTS)

(อ้างอิงตามมาตรฐาน INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021)

วันที่ 2 – 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมัครผ่านลิ้งค์นี้นะคะ

https://docs.google.com/forms/d/1X9j7piTRVgPtUq70VWEGfxGAvZPiaBdR7f9PPk9-tW8/edit

 

หลักการและเหตุผล

โดยที่มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลในระดับสากล ได้แก่ INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021 ฉบับล่าสุด มีเนื้อหาและข้อกำหนดที่แตกต่างจากมาตรฐานภายในประเทศที่ใช้กันอยู่ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากมีอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ (HIGH RISE AND SUPER HIGH RISE BUILDINGS) เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นเพื่อให้งานออกแบบด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล การศึกษาและนำองค์ความรู้ตามมาตรฐานดังกล่าวมาใช้งาน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ขึ้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564

 

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.               –     INTERNATIONAL PLUMBING CODE, IPC 2021

 • คำนิยาม (DEFINITIONS)
 • หน่วยสุขภัณฑ์สำหรับสุขภัณฑ์แต่ละประเภท และกลุ่มสุขภัณฑ์

(DRAINAGE FIXTURE UNITS FOR FIXTURES AND GROUPS)

 • การหาขนาดท่อระบบระบายน้ำทิ้ง (DRAINAGE SYSTEM SIZING)
 • ท่อระบายน้ำทิ้งของสุขภัณฑ์ (FIXTURE BRANCH)
 • ท่อระบายน้ำทิ้งแนวนอน หรือท่อระบายน้ำทิ้งแต่ละชั้น

(HORIZONTAL BRANCHES OR BRANCH INTERVALS)

 • ท่อระบายน้ำทิ้งแนวตั้ง (WASTE STACKS, SOIL STACKS)
 • ท่อระบายน้ำทิ้งของอาคาร (BUILDING DRAINS)
 • ท่ออากาศ (VENTS)
 • การหาขนาดท่ออากาศแนวตั้ง (SIZE OF VENT STACKS)
 • ถาม – ตอบ
วันอาทิตย์ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

09.00 – 16.00 น.               –      INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021

 • ท่ออากาศ (VENTS)
 • การหาขนาดท่ออากาศประเภทอื่น อาทิ INDIVIDUAL VENTS, CIRCUIT VENTS, RELIEF VENTS, WET VENTS, ETC.
 • การออกแบบระบบท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศสำหรับอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ

(Design of Sanitary Drainage and Vent Pipe Systems for High Rise Buildings and Super High Rise Buildings)

 • WORK SHOP
 • ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

2-3/10/64 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ รุ่นที่ 2 (SANITARY DRAINAGE AND VENTS) (อ้างอิงตามมาตรฐาน INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021)
คุณนิสิต ดำรัสศิริรัตน์

 

วิศวกรที่ปรึกษา  บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด

วันที่จัด

02/10/2021

สถานที่จัด

online ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศกรออกแบบ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทด้านก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ก.ย. 64
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 MB 084 323 6699 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

02_การออกแบบและติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ-2-3ตค64.pdf