รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 29
วันที่ 2 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มี การทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562

• Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
• คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
• การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
• Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
• ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
• Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
• หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
• ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
• Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
• แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
• Project Planning (การวางแผนโครงการ)
• คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
• การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
• หลักการ GANTT Chart และ CPM
• หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
• แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
• กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
• Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
• ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
• การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
• การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
• Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
• Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
• หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
• สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
• กรณีศึกษาด้านบุคลากร

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ,
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

02/10/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 23 ก.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-2-3-PMP29.pdf