รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 17

วันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ. 2561 (เสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ต่อรองได้ ตกลงได้”  แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ

หลักการและเหตุผล

นักจิตวิทยาชื่อดังของไทยท่านหนึ่งได้เขียนในนิตยสารขายดีเล่มหนึ่งความว่า วิศวกรไทยเป็นคนพูดไม่เป็นหรือพูดน้อย ก้าวร้าวสูง ชมคนอื่นไม่เป็น ติเก่ง จับผิดเก่ง ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางวิศวกรต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือหากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ตาม ยากที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

การเจรจาต่อรองไม่ใช่เป็นเรื่องพรสรรค์ (GIFT) หรือสามัญสำนึก (common sense) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยพรแสวงในการเรียนรู้ทางทฤษฎี และฝึกหัดปฏิบัติสม่ำเสมอจนเกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญสุดท้ายในการผลักดันให้แผนงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วสท. จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม  ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร 2 วัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มีความรอบรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และเทคนิค ในการบรรยายให้เข้าใจง่าย โดยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงหลังจากจบหลักสูตรแล้ว นอกจากวิทยากรจะบรรยายทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบแล้ว จะมีการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทดลองปฏิบัติตลอดหลักสูตร

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

  1. นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
  2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
  3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD)  จำนวน 18 หน่วย เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
  4. ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ต่อรองได้ ตกลงได้” แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 21 เมษายน 2561

 

 

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น.       เบื้องหลังความแตกต่างของนักเจรจา

09.20 – 09-45 น.       สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากได้จากวิชานี้

09.45 – 10.15 น.        เกมส์เจรจาต่อรอง

10.15 – 10.30 น.        พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

10.30 – 12.00 น.       ผลการเจรจา / วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง / ความ หมายจุดยืน & ผลประโยชน์ / รูปแบบ / เหตุที่ต้องเจรจา / ความสูญเสียในการเจรจาต่อรอง /  6 คำถามสำคัญ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.        องค์ประกอบของนักเจรจาที่ประสบผลสำเร็จ

14.15 – 14.45 น.        เตรียมกรณีศึกษา

14.45 – 15.00 น.        พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

15.00 – 15.30 น.        เจรจาต่อรองรูปแบบสากล (จำลองสถานการณ์จริง)

15.30 – 16.00 น.  สรุปผลการเจรจาพร้อมวิพากษ์

วันที่ 22 เมษายน 2561

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.       ทบทวนการเจรจาวันแรก

09-10 – 09.30 น.       คัมภีร์อมตะนิจนิรันดร์ (ขั้นตอนสำคัญ)

09.30 – 10.10 น.        เตรียมกรณีศึกษา

10-10 – 10.25 น.       พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

10.25 – 11.00 น.        เจรจาต่อรอง จำลองสถานการณ์จริง

11.00 – 11.30 น.        สรุปผลเจรจาพร้อมวิพากษ์

11.30 – 12.00 น.        คัมภีร์อมตะนิรันดร์ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.        คัมภีร์อมตะนิรันดร์ (ต่อ)

13.30 – 13.45 น.        กฎ / จุดสำคัญในการให้ข้อเสนอ / ข้อห้ามและหลีกเลี่ยง

13.45 – 14.25 น.        เตรียมกรณีศึกษา

14.25 – 14.40 น.        พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

14.40 – 15.10 น.        เจรจาต่อรอง จำลองสถานการณ์จริง

15.10 – 15.40 น.        สรุปผลการเจรจาพร้อมวิจารณ์

15.40 – 16.00 น.        ข้อคิดสำหรับการเจรจาต่อรอง / บทสรุปการเจรจาต่อรอง

คณะวิทยากร

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

ทำงานประจำที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ ว.ส.ท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร และเป็นวิทยากรอบรม   ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการหลายแห่ง

วันที่จัด

21/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, นักบริหารการตลาด, การขาย, การจัดซื้อ และผู้ติดต่อกับบุคคล ภายนอกและภายในองค์กร
2. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมั่นเป็น ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม-รุ่นที่-17_2.pdf