รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข
วันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
รอยแตกร้าวของอาคารเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพปัญหาของอาคารโดยเฉพาะงานทางด้านฐานรากที่เกิดปัญหา ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดอบรม เพื่อให้ความรู้ และวิธีการตรวจสอบรอยร้าว วิเคราะห์หาสาเหตุของรอยร้าว ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา จากวิทยากรผู้ชำนาญการ และมีประสบการณ์มากให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของอาคาร วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอาคารเก่า และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ลักษณะรอยร้าว
แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แนวทางการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับฐานรากอาคารที่มีปัญการทรุดตัว
การแก้ไขอาคารทรุดตัว

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง รอยร้าวและการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ดร.ธเนศ วีระศิริ

ดร.ธเนศ วีระศิริ
กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2560 – 2562

วันที่จัด

29/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-29-รอยร้าวและปัญหาฐานราก-2.pdf