รหัสอบรม:

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น                           (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุุ่นที่ 19                      ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน อย่างเป็นระบบ คือ “อุบัติเหตุทางถนน” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งแต่ละครั้งนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนในประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นปัญหาของจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย กรมทางหลวงชนบทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงร่วมมือกับวิศวกรมมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทำหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยงานทางระดับสากลให้ความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะสามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.1เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท
1.2เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง และขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว สำหรับโครงการทางหลวงชนบท
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1.บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องกับงาน สำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน
และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2.ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3.ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้สนใจทั่วไป

วันที่และสถานที่กำหนดจัด
รุ่นที่ 12 จ.เชียงใหม่                  วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561
รุ่นที่ 13 จ.ขอนแก่น                   วันที่ 28 – 30 มกราคม 2562
รุ่นที่14 จ.พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
รุ่นที่15 จ.สุราษฎร์ธานี             วันที่ 06 – 08 มีนาคม 2562
รุ่นที่16 จ.เชียงใหม่                   วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 17 จ.นครราชสีมา             วันที่ 08 – 10 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่18 กรุงเทพฯ                      วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่19 จ.สุราษฎร์ธานี             วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 20 จ.เชียงใหม่                 วันที่ 03 – 05 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่21 จ.ขอนแก่น                   วันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562
รุ่นที่ 22 จ.สุราษฎร์ธานี           วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562

** ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น กับ กรมทางหลวงชนบททันทีหลังจบการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของเวลาเรียน ต้องลงภาคปฏิบัติ **

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1

09.00 น.   ลงทะเบียน
09.30 น.   พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ความเป็นมาของโครงการ
09.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10:00 น.   การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุ และ แนวคิดระบบถนนที่                                   ปลอดภัย
11.00 น.   การบรรยาย เรื่อง แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และ การ                            จัดการจุดเสี่ยงบทบาทของผู้ตรวจสอบ ความปลอดภัยทางถนน และการ                          ขึ้นทะเบียน
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   การบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบเส้นทาง และสภาพข้างทางที่                              ปลอดภัย (Safe Road, Intersection, and Roadside Design)
14.00 น.   การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนทุก                                   ประเภท(Safety Facilities for Road Users)
15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น.   การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับขั้นตอนการ                        ออกแบบ
15.45 น.   ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะปัญหาสำหรับถนนที่เปิดให้                              บริการแล้ว
16.15 น.    Workshop การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับการออกแบบ
17.00 น.   จบหลักสูตรวันที่ 1

วันที่ 2

09.00 น.    ลงทะเบียน
09.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการก่อสร้าง – การ                          จัดการจราจร/ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง/เครื่องมือเครื่องจักร
10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.    ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะปัญหาสำหรับถนนที่เปิดให้                             บริการแล้ว
11.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนเปิดให้บริการ                           แล้ว ด้วยระบบสารสนเทศ RM
12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    การบรรยายเรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับถนนที่เปิด                         ให้บริการแล้ว
14.00 น.    ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะปัญหาสำหรับถนนที่เปิดให้                              บริการแล้ว
15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น.    Site Guide การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติการภาคสนาม
15.30 น.    ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During                            Construction) / ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วง                               เวลากลางวัน                                                                                                              18.00 น.    พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 น.    ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During                             Construction) /ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วง                               เวลากลางคืน
20.00 น.   จบหลักสูตรวันที่ 2

วันที่3

09.00 น.   ลงทะเบียน
09.30 น.   บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 น.   Workshop จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
11.30 น.    Workshop จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   Workshop จัดทำเอกสารนำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. Workshop นำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
16.00 น. ทำแบบทดสอบ
16.30 น. พิธีปิด
17.00 น. จบหลักสูตรวันที่ 3

คณะวิทยากร

วันที่จัด

19/06/2019

สถานที่จัด

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องกับงาน สำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2.ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3.ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 62
พนักงานของกรมทางหลางชนบท บาท บาท
บุคคลทั่วไป (รวมที่พัก 2 คืน) บาท บาท
บุคคลทั่วไป (ไม่รวมที่พัก) บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสงค์ โทร. 02-184-4660-9 ต่อ 508 อีเมลล์[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

RSA-รอบที่3.pdf