กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.30 น. การพิจารณาข้อมูลดิน

– ขั้นตอนการเจาะสำรวจดิน                – การเก็บตัวอย่างดินและทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ

– การจำแนกชนิดของดิน                              – การแปลความหมายจากผลการสำรวจดิน

– การพิจารณาข้อมูลดินในการเลือกใช้เสาเข็ม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561

09.00 – 16.30 น. – การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกจากผลการสำรวจดิน

– การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม

– การออกแบบฐานราก

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561

09.00 – 16.30 น. – กรณีศึกษาการ แก้ปัญหาฐานรากปัญหาที่มักเกิดขึ้นในงานระบบฐานรากและตัวอย่างและวิธีการแก้ไข         ในรูปแบบต่างๆ  อาทิ เสาเข็มตอกเยื้องศูนย์ เสาเข็มหัก เสาเข็มเจาะมีปัญหา ตัวอย่างการแก้ไข

– วิธีการแก้ไขปัญหาฐานรากของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้ว และกรณีศึกษา

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น., เวลา 14.45-15.00 น

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 21
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วันที่จัด

19/12/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ธ.ค. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การพิจารณาข้อมูลดิน-รุ่น21-19-21ธค61.pdf