รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

PDU (หน่วยพัฒนาวิชาชีพ สภาวิศวกร)
สอบผ่าน 36 หน่วย / สอบไม่ผ่าน 27 หน่วย

แจกฟรี หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติ   สำหรับการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

หลักการและเหตุผล
หม้อน้ำ (Boiler)เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม
การตรวจทดสอบหม้อน้ำ เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร แต่หม้อน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรที่มีหน้าที่ตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค ประสบการณ์ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย
ดังนั้น หม้อน้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับการควบคุมหม้อน้ำให้ทำงานอย่างคงที่สม่ำเสมอ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัย จึงได้กำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำตามหลักวิชาการ
• เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน้ำ
• เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตร์ (อศ.บ.) และวิทยาศาสตร์ (วท.บ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ และผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบหม้อน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำที่ถูกต้องจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ
วิทยากรโดย ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน
วิทยากรโดย นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
วิทยากรโดย นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

09.00 – 10.30 น. การถ่ายเทความร้อน
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ทฤษฎีการเผาไหม้
การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. คุณสมบัติของน้ำ การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดจากสภาพน้ำ
วิทยากรโดย นายชัชวาล บุญชู
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)
วิทยากรโดย นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564

09.00 – 10.00 น. เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ
วิทยากรโดย นายสายัณห์ ปานซัง
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 1415 น. การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร
วิทยากรโดย นายวิชัย สถาปิตานนท์
16.30 – 17.30 น. สอบประเมินผลการอบรม

คณะวิทยากร

ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ด้านการทำงาน ปัจจุบันเกษียณราชการ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานปัจจุบัน -ที่ปรึกษา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
-ที่ปรึกษา บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด
-ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ไอโซวอลล์
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยนเนอรัล คูล เอนจิเนียริ่ง จำกัด
-อดีตนายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
-ประธานคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วิศวกรรมงานเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ด้านการทำงาน วิศวกรเครื่องกล บริษัท อินตาคอน จำกัด
วิศวกรเครื่องกล บริษัท เทด้า จำกัด
วิศวกรเครื่องกล บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด
นักวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน เป็นวิศวกรอิสระ
งานด้านสังคม คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านการทำงาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด
ปัจจุบัน ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)
งานด้านสังคม คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท University of Minnesota, USA
ปริญญาเอก University of Minnesota, USA
ด้านการทำงาน ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานด้านสังคม คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

นายชัชวาล บุญชู

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ด้านการทำงาน อดีต ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานด้านสังคม ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ด้านการทำงาน วิศวกร บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรอาวุโส บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรอาวุโส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วุฒิวิศวร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกร
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
API 510 Pressure Vessel Inspector
API 653 Above Ground Storage Tank Inspector
API 570 Piping Inspector
API 580 Risk Based Inspection
Certified Welding Inspector
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ Inspection โรงไฟฟ้าและโรงงานผลิต Olefin บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสายัณห์ ปานซัง

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ด้านการทำงาน วิศวกรระดับ 4-6
วิศวกรระดับ 7 หัวหน้าทีมวิศวกร
วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ
หัวหน้ากองหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานด้านสังคม อดีต เลขานุการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
เหรัญญิก สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

นายวิชัย สถาปิตานนท์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ด้านการทำงาน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนโรงไฟฟ้า บริษัท ไออาร์ซี จำกัด (มหาชน)
งานด้านสังคม ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

25/03/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected] หรือสมัครผ่าน www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

03-25-27-เทคนิคตรวจสอบหม้อน้ำ-รุ่นที่-24.pdf