รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร  ****เลื่อนโดยไม่มีกำหนดคะ***

การอบรมเรื่อง การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

(เฉพาะด้านกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง เสียง และความร้อน)

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) จัดเป็นสาขาวิชาหนึ่งของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยประกอบขึ้นจากศาสตร์พื้นฐาน 4 ด้าน คือ การคาดเดาเหตุการณ์ (anticipation) การตระหนัก (recognition)  การประเมิน (evaluation) และการควบคุมสิ่งคุกคาม (agent control) ปัจจัย (factor) และสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด (stressors) ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งหากได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายและสามารถส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสมาชิกที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง ศาสตร์ทั้งสี่ด้านนับว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่ศาสตร์การประเมินและตรวจวัดสิ่งคุกคามสุขภาพในสิ่งแวดล้อมการทำงานเป็นหลัก

โดยทั่วไปการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานจะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีพื้นฐานความรู้ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  (Industrial Hygienists) นับว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นจากการสำรวจขั้นต้น (walk-through surveys) เพื่อค้นหาสิ่งคุกคามสุขภาพ (health hazardous agents) ที่มีและแอบแฝงอยู่ในขั้นตอน กิจกรรม และพื้นที่การปฏิบัติงานรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากนั้นจะทำการตรวจติดตาม (monitoring) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการตรวจวัด (measurement) การเก็บตัวอย่าง (sampling) และการตรวจวิเคราะห์ (analysis) เพื่อค้นหา (detect) บ่งชี้ (identify) และการประเมิน (evaluation) ระดับการสัมผัส (exposure level) รวมถึงปริมาณของสิ่งคุกคามสุขภาพ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่มีอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติงานนั้นๆ ว่าสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอาจจำเป็นต้องใช้ศาสตร์หลายด้านร่วมกัน เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม การแพทย์และการพยาบาล  ฯลฯ เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินระดับของสิ่งคุกคามสุขภาพ รวมถึงการค้นหาอาการแสดงของความผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพในระดับที่เกินกว่ายอมรับได้ (acceptable level) เช่น การเสื่อมสมรรถภาพทางการได้ยินเนื่องจากการสัมผัสเสียงเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น นอกจากนี้นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมักจะต้องประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการควบคุม (control measures) เช่น ข้อปฏิบัติการทำงาน (work practices) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (personal protective equipment) และระบบระบายอากาศ ทั้งนี้เพื่อตัดสินว่าวิธีการดังกล่าวสามารถนำมาใช้ลดระดับการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานได้หรือไม่

ในการอบรมครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะหลักการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทางด้านกายภาพ อันได้แก่ แสงสว่าง เสียง และความร้อน และการฝึกปฏิบัติในเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องต่อผู้เข้าอบรมต่อไป

 

วัตถุประสงค์    

  1. เข้าใจหลักการทำงานและวิธีใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถตรวจปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถเลือกเทคนิคและกลวิธีในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
  4. สามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถแปลผลและเขียนรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
19/07/2561
เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
09.00 น. -10.00 น. Introduction Principle of Industrial Hygiene and Measurement
10.00 น. -10.45 น. หลักการตรวจวัดแสงสว่าง

(Principle of Illumination and Measurement)

11.00 น. – 12.00 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจวัดแสงสว่าง การวิเคราะห์และแปลผล
13.00 น. – 14.00 น. Workshop ที่ 1 ตรวจวัดแสงสว่าง การวิเคราะห์และแปลผล ฝึกปฏิบัติจริง/แบ่งกลุ่ม

แสงเฉพาะจุด/แสงเฉลี่ยแบบพื้นที่

14.00 น. – 14.45 น. ถามตอบ
15.00 น. – 16.00 น. หลักการตรวจวัดเสียง

(Principle of Sound and Noise Measurement)

20/07/2561
เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
09.00 น. -10.00 น. หลักการตรวจวัดเสียง (ต่อ)

(Principle of Sound and Noise Measurement)

10.00 น. -10.45 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจวัดเสียง

การวิเคราะห์และแปลผล

11.00 น. – 12.00 น. Workshop ที่ 2 ตรวจวัดเสียง การวิเคราะห์และแปลผล ฝึกปฏิบัติจริง/แบ่งกลุ่ม

เสียงสะสมที่ตัวบุคคล/เสียงเฉลี่ยแบบพื้นที่

13.00 น. – 13.30 น. ถามตอบ
13.00 น. – 14.00 น. หลักการตรวจวัดความร้อน

(Principle of Heat Stress Measurement)

14.00 น. – 14.45 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจวัดความร้อน

การวิเคราะห์และแปลผล

15.00 น. – 16.00 น. Workshop ที่ 3 ตรวจวัดความร้อน การวิเคราะห์และแปลผล

ถามตอบ

ฝึกปฏิบัติจริง/แบ่งกลุ่ม

ความร้อน (WBGT Direct Reading)

16.00 น. – 16.30 น. มอบวุฒิบัตร

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี

อาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมความ

ปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

19/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือวิศวกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ก.ค. 61
บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรอบรมการตรวจวัดฯ-19-20-07-61.pdf