รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง
ความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 3  วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566
(อบรม Online ZOOM  )
สมัครคลิก

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
ระบบก๊าซทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในโรงพยาบาลสมัยใหม่ การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา การตรวจสอบและการทดสอบอุปกรณ์ก๊าซทางการแพทย์ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการรักษาพยาบาล ตลอดจนช่วยชีวิตและบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ทันท่วงที ระบบก๊าซทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์จะประกอบด้วยแหล่งจ่ายกลางก๊าซทางการแพทย์ (Central Supply System) ระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย์ (Pipeline system) ระบบควบคุมและเฝ้าระวัง (Control valve and alarm system) จุดใช้งานและหัวจ่ายก๊าซ (Outlet)  ระบบไฟฟ้า ระบบเรียกแพทย์ และระบบอุปกรณ์เสริม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่าการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ใช้งาน และดูแลรักษาให้มีความรู้มีความสำคัญต่อวงการแพทย์และต่อสังคม จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ และหวังให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลระบบวิศวกรรมและระบบก๊าซทางการแพทย์วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และช่างเทคนิค

วิทยากร

วิทยากรจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคณะวิศวกรที่ชำนาญการในระบบก๊าซทางการแพทย์

ค่าลงทะเบียน (Online Zoom PDU-24 หน่วย) **รับจำนวนจำกัด**

 • สมาชิก วสท.                                                                       3,000  บาท/ท่าน
 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   / บุคคลทั่วไป       3,500  บาท/ท่าน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
19 พ.ค. 66

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.    1. Essential of Medical Gas
09.15 – 10.15 น.      2. ระบบจ่ายกลางก๊าซทางการแพทย์(Central supply system)

 • แพทย์หญิงประภา รัตนไชย
 • นายราชัย นาคามดี

10.15 – 10.30 น.       พัก
10.30 – 12.00 น.     3. หลักการและแนวทางการออกแบบระบบก๊าซทางการแพทย์

 • นายธนาดล ภูสองชั้น

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.      4. ระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย์ (Pipeline system)

 • นายประวิทย์  สัพพะเลข

14.00 – 14.45 น.      5. ระบบควบคุมและเฝ้าระวัง(Control valve and alarm system)

 • นายพฤษ ตั้งคีรีพิมาน

14.45 – 15.00 น.      พัก
15.00 – 16.00 น.      6.จุดใช้งานและหัวจ่ายก๊าซ(Outlet)

 • นายแพทย์พรเทพ  เปรมสำราญ
20 พ.ค. 66

09.00 – 10.15 น.     7.การตรวจสอบและการรับรอง/การยืนยันความถูกต้อง
8.การดูแลบำรุงรักษาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา (เบื้องต้น)
10.15 – 10.30 น.      พัก
10.30 – 12.00 น.     9.การใช้และการดูแลรักษาออกซิเจนและ Manifold

 • นายพฤษ ตั้งคีรีพิมาน

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.     10.การใช้และดูแลรักษาปั๊มและคอมเพรสเซอร์

 • นายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์

14.00 – 14.15 น.       พัก
14.15 – 15.45 น.       11.การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในหอผู้ป่วย

 • นายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์

15.45 – 16.15 น.      12.ระบบก๊าซและสุญญากาศทางทันตกรรม

 • นายแพทย์พรเทพ  เปรมสำราญ

16.15 – 17.00 น.      13.วัดผลสำเร็จด้วยการทดสอบ (ปรนัยจำนวน30ข้อ)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

19/05/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ก.ย. 65
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
Tel: 0 2184 4600 - 9 ต่อ 500
E-mail: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

mg-training-V-2..-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร