รหัสอบรม:

 

การอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กันตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็ก จนถึงในปัจจุบันมีหลักการออกแบบคือ การจำกัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในภาวะใช้งานไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจาการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุดของเหล็กลง โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้(ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)           จึงกำหนดให้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้วิศวกรสามามรถเข้าถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้ง 2 วิธี ได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method
บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09.30–10.30 น. การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง
บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด
บรรยายโดย รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.15 น. การออกแบบโครงสร้างเสา-คาน (Beam-Column)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลาง
13.00-14.30 น. การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.15 น. การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)
บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)
รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

19/12/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ520
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดอบรม-การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้-ASD-1.pdf