รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม

เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร สำหรับข้อสอบแบบปรนัย 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ใน 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil สำหรับการสอบภาคีวิศวกรโยธา แบบข้อสอบปรนัย
  • เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.30 น.      เริ่มการอบรม วิชา Soil

เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น.       เริ่มการอบรม วิชา Soil (ต่อ)

เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.      การอบรม วิชา Soil (ต่อ)

เวลา 14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.      การอบรม วิชา Soil (ต่อ)

บรรยายโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.30 น.      การอบรม วิชา Structure

เวลา 10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น.      การอบรม วิชา Structure  (ต่อ)

เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.      การอบรม วิชา Structure (ต่อ)

เวลา 14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.      การอบรม วิชา Structure (ต่อ)

บรรยายโดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร
อดีเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

19/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท
มาสมัคร 2 ท่าน บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
เบอร์ 02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมล [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ทบทวนภาคี.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร