รหัสอบรม:

*** เลื่อนยังไม่มีกำหนด ***

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง 

ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สาขาภาคตะวันออก 1

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และต้องบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ที่ทำงานด้านงานอำนวยการใช้ ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

แจกมาตรฐานฟรี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.          บทที่ 1 การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบาย

บทที่ 2 อาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

บทที่ 3 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

บทที่ 4 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงาน

บทที่ 5 ระบบไฟฟ้า และการป้องกันและระงับอัคคีภัย

บทที่ 6 สารเคมีและสารอันตรายที่เป็นพิษ

บทที่ 7 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6
มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร   / นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล    

 คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

20/02/2021

สถานที่จัด

ณ อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บุคคลทั่วไป บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สาขาภาคตะวันออก 1

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย-และประเมินความเสี่ยงฯ-รุ่นที่-6-20-2-64-1.pdf