รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง 

ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ บุญถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และต้องบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ที่ทำงานด้านงานอำนวยการใช้ ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

แจกมาตรฐานฟรี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.          บทที่ 1 การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบาย

บทที่ 2 อาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

บทที่ 3 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

บทที่ 4 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงาน

บทที่ 5 ระบบไฟฟ้า และการป้องกันและระงับอัคคีภัย

บทที่ 6 สารเคมีและสารอันตรายที่เป็นพิษ

บทที่ 7 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6
มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร   / นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล    

 คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

13/03/2021

สถานที่จัด

ณ อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 มี.ค. 64
บุคคลทั่วไป บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย-และประเมินความเสี่ยงฯ-รุ่นที่-7-13-03-64.pdf