รหัสอบรม:

การอบรมและ Workshop
“พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
สาขาโยธา”

วันที่ 12 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมชฎา 1-2 โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาคใต้ 1

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

(เลื่อนมาจากวันที่ 19 ธันวาคม 2563)

หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop “พื้นฐานความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม        ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
  3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมและบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป 
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสารประกอบกอบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    บรรยาย หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ             และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 

10.45 – 12.00 น.    Workshop การเขียนผลงาน

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.    Workshop การเขียนผลงาน (ต่อ)

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ.สุวิช ลิ่มทอง

กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

12/12/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชฎา 1-2 โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4597
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

2.2โครงการอบรมและ-Workshop-new-รวม-ตัดภาค.pdf