รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 5
(Lashing Technique for Transportation)
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564
(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

 

หลักการและเหตุผล:
การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน. หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน.
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
 เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล
 เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสากล
 เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 19 มิถุนายน 2564

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
 ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัวอย่างการรัดสินค้าผิดวิธี
 ตำแหน่งการวางสินค้าบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัย
 การยกและการวางสินค้าบนรถบรรทุก
 เทคนิคการรัดสินค้าแบบ (Tie-Down) แรงเสียดทาน มุมรัด การยืดตัว จำนวนการรัด
 เทคนิคการยึดสินค้าแบบ (Direct) มุมรัด ตำแหน่งการรัด จำนวนการรัด
 อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง
 ป้ายบ่งชี้ต่าง ๆ (International Cargo Symbols and Signs)
 การรัดสินค้าแบบเหลี่ยม เช่น Packs and Pallets
 การรัดสินค้าแบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums
 การรัดสินค้าแบบทรงยาว เช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets
 การรัดสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถขุดตีนตะขาบ รถเครนล้อยาง
 การคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกรัด เช่น สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน องศาที่ผูกรัดมีผลต่อแรงดึง สัดส่วนความกว้างและความสูงของสินค้า
จำนวนเส้นที่ต้องผูกรัด

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ จำกัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

อ.ณรงค์ศักดิ์ ดับทุกข์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

วันที่จัด

19/06/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 บริษัทประกันภัย
 ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 บริษัทประกันภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526
โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร