รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมและสอบเรื่อง
การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 3
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

(เลื่อนมาจากวันที่ 19 มีนาคม 2563)

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ในชุมชนต่างๆ ที่ดูแลโดยเทศบาล องค์การบริหารท้องถิ่น และรวมถึงอาคารชุดขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งระบบการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้มีกลไกหลักคือเครื่องสูบส่งน้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปตามสถานีบำบัดต่างๆ ซึ่งเครื่องสูบส่งจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงจะทำให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เครื่องสูบส่งจึงต้องมีการออกแบบที่ถูกต้องตั้งแต่การติดตั้ง และจะต้องมีการบำรุงรักษาที่ดีตลอดการใช้งาน
การอบรมนี้ มุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ในการออกแบบ การเลือกใช้ และการบำรุงรักษา เครื่องสูบส่งชนิดและขนาดต่างๆ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบมีคุณภาพ และคงสภาพการทำงานที่ดีตลอดเวลา รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษา บุคลากรที่เหมาะสมกับการอบรมนี้ ควรเป็นเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และมีความรับผิดชอบในการเลือกใช้ หรือซ่อมบำรุงระบบฯ โดยหัวข้อการอบรมจะประกอบไปด้วย หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1) หลักการทำงานของเครื่องสูบ
2) ประเภทของเครื่องสูบ และข้อดีข้อเสียของเครื่องสูบแต่ละประเภท
3) หลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ
4) การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องสูบ

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบเครื่องสูบส่ง และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อสูบส่ง แก่ผู้ดูแลระบบบำบัด
 เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งให้อยู่ในสภาพดี

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรหรือ ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบบำบัด รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานการออกแบบเครื่องสูบส่ง และระบบท่อ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. หลักการทำงาน ประเภทของเครื่องสูบส่ง และข้อดีข้อเสียของเครื่องสูบส่งแต่ละประเภท
หลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 16.30 น. หลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ(ต่อ)
การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องสูบ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*****************************************************
16.30 – 18.00 น. สอบวัดผลความรู้ ความสามารถ (อัตนัย)
***ผู้เข้าร่วมอบรมที่ต้องการสอบวัดผลความรู้ เพื่อขอรับใบรับรอง EIT STAMP ***
สามารถสมัครและชำระค่าสอบ ท่านละ 1,000 บาท

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

27/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
สมัครสอบวัดผล EIT STAMP บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-27-เครื่องสูบน้ำบ่อบำบัด-3-เลื่อน.pdf