รหัสอบรม:

** กรุณาลงทะเบียนโดยการคลิกที่ปุ่มนี้

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18-11-2560

09.00-09.10 น. พิธีเปิดงาน

โดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

09.10-.10.0 น. เสวนา “วิศวกรปรับตัวอย่างไรในยุควิศวกรรม 4.0″

w เทคโนโลยีวิศวกรรมอาคาร งานระบบในอาคาร การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย

และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดย คุณเกชา ธีระโกเมน  อุปนายกคนที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

w ความปลอดภัยกับเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างเหล็ก และวัสดุตกแต่งอาคาร

โดย คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

w การบริหารจัดการอาคารในยุควิศวกรรม 4.0 ให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ

โดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

w พัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารในยุควิศวกรรม 4.0

โดย คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาการและผังเมือง

ดำเนินรายการโดย คุณบุษกร  แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย

10.00-10.30    กิจกรรมแจกของรางวัล

 

ช่วงที่ 2

10.30-12.00 น. เสวนา “อาชีพผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม

w ผู้ตรวจสอบอาคาร

โดย คุณวสวัตติ์  กฤษศิริธีรภาคย์  นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

w ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน

โดย คุณมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการพลังงาน วสท.

w ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมเครื่องกล

โดย คุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

w ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

โดย คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

12.00-12.15 น. แจกของรางวัล  Samsung Smart TV 40 นิ้ว  2 รางวัล

คณะวิทยากร

คุณเกชา ธีระโกเมน

อุปนายกคนที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาการและผังเมือง

คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

ที่ปรึกษาอนุกรรมการพลังงาน วสท.

คุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์

กรรมการวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร

กรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คุณบุษกร  แสนสุข

ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย

วันที่จัด

18/11/2017

สถานที่จัด

ห้อง ฺBallroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมมนา-Reunion-ในงานวิศวกรรมแห่งชาตื-2560.pdf