รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การตรวจสอบ ทดสอบ สมรรถนะระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง”

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.30 น.

ปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบกับสถานที่จริง ณ ห้องประชุม ชั้น 15

อาคารวรรณสรณ์ (แยกพญาไท 35 อาคารวรรณสรณ์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  วสท.

** คลิกเพื่อลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมาตรฐานสากลมีการปรับปรุงในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย เกี่ยวกับการควบคุมควันไฟ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมควันไฟให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมควันไฟ ทั้งในเรื่องข้อกำหนด การออกแบบ การทดสอบตรวจสอบ และการบำรุงรักษา  เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวิศวกร ผู้ออกแบบ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรฐานระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง และมาตรฐานระบบระบายควันไฟ
  • การตรวจสอบและทดสอบ บำรุงรักษาระบบควบคุมควันไฟ
  • ปฏิบัติการทดสอบใช้สถานที่จริง

แผนที่ คลิกที่นี่  https://goo.gl/maps/CAAd4f42v5pxpPh29

ค่าลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     3,700  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         4,500  บาท / คน  
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1
ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  

กำหนดการ

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบ ทดสอบ สมรรถนะอัดอากาศบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง”
คุณบุษกร แสนสุข
  • ประธานจัดทำมาตรฐานควบคุมควันไฟ สมอ.และ วสท.
  •  ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

วันที่จัด

15/11/2023

สถานที่จัด

ชั้น 15 อาคารวรรณสรณ์ (แยกพญาไท 35 อาคารวรรณสรณ์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้ตรวจสอบทดสอบระบบวิศวกรรม

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524 E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตร-อัดอากาศบันไดหนีไฟ-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร