รหัสอบรม:

*ยกเลิก*

หลักการและเหตุผล

มีคำกล่าวอยู่ว่า “เราจะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้” เพราะกฎหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องรู้ เมื่อทำความผิดแล้วจะอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้
เป็นเรื่องแปลกแต่จริง นั่นคือยังมีหัวหน้างานและผู้บริหารอีกไม่น้อยที่ไม่รู้กฎหมายแรงงานและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานเลย และยังมีการกระทำกับลูกจ้างอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมายแรงงานว่าผิดหรือไม่ซึ่งทำให้เกิดการร้องเรียน หรือการฟ้องร้องตามมาไม่น้อย ในที่สุดก็ทำให้แรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปัญหามีการทำงานแบบไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน
หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานและผู้บริหารได้เข้าใจกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมองประลองความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเพื่อนำไปสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต่อไป

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548 ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

รุปแบบการสัมมนา
ใช้กรณีศึกษาด้านแรงงานตลอดการฝึกอบรม โดยฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนในรูปแบบต่าง ๆ โดยการนำความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาประยุกต์และนำเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

โดยวิทยากร อาจารย์ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8.30-9.00 น

ลงทะเบียน

9.00-16.00 น.

เริ่มบรรยาย โดยมีหัวข้อดังนี้

สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานในปัจจุบัน
สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่
การค้ำประกันการเข้าทำงานทำได้หรือไม่
การเรียก-รับเงินค้ำประกันการทำงานทำได้หรือไม่
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน Outsource และข้อควรระวัง
สัญญาจ้าง, ข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบ, คำสั่งที่ไม่เป็นธรรมของนายจ้างเป็นอย่างไรบ้าง
ทำอย่างไรเข้าข่ายการล่วงเกินทางเพศ
หลักการทำงานล่วงเวลา, จะทำสัญญารับเบี้ยเลี้ยงแทนค่าล่วงเวลาได้หรือไม่
ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา
การเลิกจ้างทำได้อย่างไรบ้าง
การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีใดบ้าง
การจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้ามีหลักอย่างไร และจ่ายอย่างไรจึงจะถูกต้อง
การจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานมีอัตราการจ่ายอย่างไร
“ค่าจ้าง” คืออะไร และอะไรไม่ใช่ “ค่าจ้าง”
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาพักร้อน
หัวหน้างานจะต้องอนุญาตให้ลูกน้องลาป่วยได้ทุกกรณีหรือไม่
วิธีการตักเตือน และการลงโทษทางวินัยสำหรับลูกจ้างมีอะไรบ้าง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการบริหารงานบุคคล

คณะวิทยากร

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้
อาจารย์ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

วันที่จัด

18/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 18 ก.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร