รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์

หลักสูตรงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบรางและการทาง”

ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น.  ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การพัฒนาระบบรางที่เป็นได้ทั้งระบบรถไฟแบบ MRT, LRT รวมถึงรถไฟความเร็วสูง และยังหมายรวมถึงการวางโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่รองรับกิจกรรมภายในประเทศ สิ่งที่กล่าวมานี้ถือเป็นล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการสำรวจเพื่อการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และประเด็นเหล่านี้ถือเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมที่วงการวิชาชีพกำลังให้ความสนใจ ประกอบกับในปัจจุบันมีเครื่องมือในการสำรวจที่ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพที่ใช้งานกันในวงการสำรวจกันอย่างแพร่หลาย คือ กล้อง Total Station และกล้อง Digital Level นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสำรวจเพื่อการก่อสร้างระบบรางและงานทาง ถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ดีและทันสมัย แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือ “ประสบการณ์” ที่นำมาซึ่ง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในมิติการพัฒนาระบบรางและงานทางของประเทศ ให้เกิดความสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การสำรวจรังวัดที่ดี และใช้ระยะเวลาในการทำงานให้น้อยที่สุด เพื่อให้งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง จึงควรได้รับการทบทวนความรู้ทางทฤษฎีการคำนวณที่จำเป็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ผลจากการเข้าอบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการสำรวจในองค์กร ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่คนในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างระบบรางและงานทางของประเทศ

ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิ๊ก >> https://forms.gle/79muWYQzKPcRk2sn7

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18 กันยายน 2564

08.30 – 09.00 น.        เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00 – 10.30 น.        ทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นกับงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างระบบรางและงานทาง

– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง Total Station และ Digital Level

– การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน

10.30 – 10.45 น.        พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น.        การศึกษาศักยภาพการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำสำหรับประเทศไทย

กรณีศึกษาการก่อสร้างระบบราง

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
  1. นายเทอดศักดิ์ ประเสนมูล     วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
  2. ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ        วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  3. รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. นายอำนาจ นามหอม      วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด (มหาชน)
  5. รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่จัด

18/09/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง และช่างสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2. วิศวกรโยธาที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสำรวจเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพ
3. วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
4. ผู้ที่สภาวิศวกรกำหนดให้อบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ประกอบการเลื่อนขั้นในระดับสามัญวิศวกร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 ก.ค. 64
สมาชิก บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 525
โทรสาร : 02-184-4662 E-mail : [email protected] .
หรือ www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบราง-Online-v.4.pdf