รหัสอบรม:

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่  22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชุมชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยงจุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นลำดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลาง รวมทั้งส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
การที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานขยายเหมือง การลำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอำนวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้าสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในประเทศ
จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้ผู้ที่สนใจในกิจการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาในกิจการของตนเอง

วัตถุประสงค์

1.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ.
2.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเกิดของถ่านหินและการขุดถ่านหิน ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ
3.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
4.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ประเภท Major Overhaul ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ผลที่คาดว่าผู้เยี่ยมชมจะได้รับ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกิจการของ กฟผ.
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา ดูงาน หม้อน้ำขนาดใหญ่ กฟผ.แม่เมาะ ไปพัฒนาในองค์กรของตนเอง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.
 เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

07.00 น. ลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางด้วยพาหนะ วสท. (รถตู้)
08.00-16.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง /พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

08.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห้อง 137 ตึกแดง (ทางเข้าประตู 1 Unit 4)
09.00-12.00 น. – กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจของ กฟผ.
– นำเสนอเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) โดยใช้เทคโนโลยี Ultra supercritical Boiler
– ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานการซ่อมประจำปี (Minor Inspection) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 (MM-T 12)
และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินเครื่องและมลภาวะ (ฝุ่น SOx NOx)
วิทยากรโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.
18.30-22.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ
เวลาโดยประมาณ 10.30 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางจาก จังหวัดลำปาง
เวลา 22.00 น. (โดยประมาณ) ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/11/2018

สถานที่จัด

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 538
โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-22-24-ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ.pdf