รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

การออกแบบอาคารที่พักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุม 6 EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไป พบว่าหลาย ๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ หรืออาจเรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า 6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน  บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม  ดังนั้นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า 3 ชั้น โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

 วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ต่อบุคคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค

 กลุ่มเป้าหมาย :   วิศวกร หรือสถาปนิก ช่าง/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในการหาความรู้พื้นฐานในการออกแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

 สิทธิประโยชนของผู้เข้าอบรม :  

  1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก.  ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
  2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคิดเลขมาใช้ประกอบการเรียนด้วย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18 ก.ย. 63

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-12.15 น.  – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำงานส่วนอาคาร
ไม่ควบคุม การเขียนแบบและการขออนุญาตต่อทางราชการ)

                      – ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัสดุในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณสมบัติวัสดุ ชั้นคุณภาพ การทดสอบ การจัดเก็บ)

12.15-13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 น.  – ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ น้ำหนักบรรทุก ระบบโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้าง และหลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก)

วิทยากรโดย รศ.ดร.สถาพร โภคา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19 ก.ย. 63

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.15 น.  – ความรู้ในการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบ คาน เสา แผ่นพื้น และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)

12.15-13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 น.  – การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)

                      – การคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ

(ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ คาน เสา แผ่นพื้น และฐานราก  โดยใช้ตัวอย่างจริง)

วิทยากรโดย      ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20 ก.ย. 63

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.15 น.  – ข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และ รายละเอียดการเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)

วิทยากรโดย นายอนุชิต  เจริญศุภกุล

บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

12.15-13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 น.  – ความรู้ในการออกแบบและก่อสร้าง ฐานแผ่ เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การเลือกใช้ การออกแบบ และการก่อสร้างฐานแผ่  เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก สำหรับอาคารพักอาศัย)

วิทยากรโดย      ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ์                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สถาพร โภคา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอนุชิต เจริญศุภกุล

บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

วันที่จัด

18/09/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม 6 EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร หรือสถาปนิก ช่าง/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในการหาความรู้พื้นฐานในการออกแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 18 ก.ย. 63
นิสิต นักศึกษา บาท บาท
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับจัด-ม.อุบล-อาคารสูงน้อยกว่า-3-ชั้น-2563.pdf