รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18 - 19 กรฎาคม 25641

โครงสร้างหลักสูตร

 • Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
 • คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
 • การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
 • Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
 • ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
 • Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
 • หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
 • ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
 • Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
 • แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
 • Project Planning (การวางแผนโครงการ)
 • คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
 • การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
 • หลักการ GANTT Chart และ CPM
 • หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
 • แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
 • กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
 • Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
 • ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
 • การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
 • การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
 • Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
 • Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
 • หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
 • สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
 • กรณีศึกษาด้านบุคลากร

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

18/07/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 ก.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดใบสมัครPMP.pdf