รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1       ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปัจจุบันนี้อาคารสูง โรงแรม โรงงานและโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้างขึ้นมามากมาย ในประเทศ แต่ในด้านวิศวกรรมงานระบบยังไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรออกมารองรับได้เพียงพอกับความต้องการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว นั้นหมายความว่า บุคลากรในด้านวิศวกรรมงานระบบยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้เอื้ออำนวยกับการบริการกับลูกค้าและสร้างความพึ่งพอใจกับลูกค้าอีกด้วย

ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบทั้งหมด เพื่อจะได้เข้าใจถึง อุปกรณ์ เครื่องมือวัด การทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักร วิธีการดูแลเครื่องจักร การทำ PM และการเขียนรายงานต่างๆ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารวิศวกรรมงานระบบเบื้องต้น เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าในการทำงานในแต่ละระบบได้เป็นอย่างดี
2. สามารถคำนวณขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบได้
3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานได้จริง
4. เข้าใจขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 18 สิงหาคม 2561

Module 1 : พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า
-พื้นฐานของระบบไฟฟ้า
-อธิบายการทำงานภาพรวมระบบไฟฟ้าเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ACB
และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
-กรณีศึกษา
-การคำนวณพื้นฐานระบบไฟฟ้า
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานในการทำงาน ( SOP )
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
-การออกแบบใบตรวจเช็คงานระบบไฟฟ้า ( PM )
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ

 

Module 2 : พื้นฐานงานระบบปรับอากาศ
-พื้นฐานและชนิดของระบบเครื่องปรับอากาศ
-อธิบายการทำงานภาพรวมระบบเครื่องปรับอากาศ
-กรณีศึกษา
-การคำนวณหาประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศ
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-แนวทางในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
-การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
-กรณีศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

Module 3 : พื้นฐานงานระบบสุขาภิบาล
-พื้นฐานของระบบสุขาภิบาล
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบสุขาภิบาล เช่น ชนิดของวาล์ว และ ปั๊ม เป็นต้น
-หลักการทำงานพร้อมวิธีการอ่านแบบ as build drawing ระบบ สุขาภิบาล
-กรณีศึกษา
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงอาคารสูง – workshop
-วิธีการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล
-กรณีศึกษา

 

Module 4 : พื้นฐานงานระบบป้องกันอัคคีภัย
-พื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น smoke & heat detector และ jockey pump เป็นต้น
-หลักการทำงานระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบ Ansul , ระบบดับเพลิง เป็นต้น
-วิธีการอ่านแบบ as build drawing และสัญญาลักษณ์
-กรณีศึกษา : ตัวอย่างจริงจากอาคารสูง
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงในการทำ workshop
-วิธีการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย
-กรณีศึกษา

 

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager)
IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่จัด

18/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน Facility มาก่อน
จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี
ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เพิ่มเติม

จำนวนที่รับ

75 คน (จำนวนที่ว่าง 75 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-18-19-พื้นฐานวิศวกรรมงานสาธารณูปโภค.pdf