รหัสอบรม:

-ขอเลื่อนอบรมออกไปก่อน-
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ระบบท่อไอน้ำ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบในการลำเลียงไอน้ำ ที่ความดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 15 psi ระหว่างหม้อน้ำ (Boilers) กับอุปกรณ์ที่ต้องการไอน้ำ ทำให้การออกแบบระบบท่อจ่ายไอน้ำต้องคำนึงถึงความปลอดภัย (Safety) และความมั่นคงทางโครงสร้าง (Structural integrity) เป็นหลัก ตามมาตรฐาน B31.1 ซึ่งครอบคลุม Boiler external piping (BEP) และ Non-boiler external piping (NBEP) ด้วยขีดจำกัดความเค้นวัสดุ เมื่อระบบท่อรับภาระแรงในรูปแบบต่างๆทั้ง Sustained load, Occasional loads, Thermal load โดยเฉพาะในกรณีหลังที่ Flexibility analysis ได้มีบทบาทในการออกแบบตัวจับยึดท่อ การวางแนวท่อ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบท่อจากความเค้นเกิน หรือต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีความสามารถในการรับภาระแรงที่จำกัดจากระบบท่อจ่ายไอน้ำ ตามมาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์

นอกเหนือจากความปลอดภัยและความมั่นคงทางโครงสร้างที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความสามารถในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ (Reliability) การออกแบบระบบการผลิตไอน้ำและการใช้ไอน้ำที่มีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่น้อย ด้วยวิธีการเลือกขนาดของท่อที่เหมาะสมกับอัตราความต้องการไอน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น กับดักไอน้ำ (Steam trap) ที่ต้องมีวิธีการเลือกขนาด การติดตั้ง และการบำรุงรักษาที่เหมาะสม สามารถเพิ่มคุณภาพไอน้ำ ที่มีการนำความร้อนกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานอันเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการสูญเสียไอน้ำ เป็นต้น
คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อไอน้ำได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดระบบท่อเพื่อส่งไอน้ำ และนำไอกลั่นตัวกลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 18 สิงหาคม 2561

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 Introduction of layout and design of steam piping system Code, standard, and regulation
Overview of pipe stress requirements
10:45 – 12:00 Piping design load for sustained loads, occasional loads, and flexibility analysis
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 Piping support design and expansion loops design including calculation of Stresses & Anchor forces ใน Expansion loops, 90o loop, Hook Z Shape, U shape with equal legs, U shape with unequal legs, U shape with no leg, U shape ชนิด 2 ระนาบ
14:45 – 16:00 Load limits for attached equipment Introduction to computer application to design and analysis

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 ระบบการส่งจ่ายไอน้ำและอุปกรณ์กับดักไอน้ำ (คุณสมบัติไอน้ำ ตารางไอน้ำ)
10:45 – 12:00 การออกแบบส่วนจ่ายไอน้ำ (ส่วนประกอบ ขนาดท่อจ่ายไอ ขนาด steam header การเดินท่อ การนำอากาศออก)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 หลักการทำงาน การเลือกขนาด และการติดตั้งกับดักไอน้ำ (steam trap)
14:45 – 16:00 การบำรุงรักษา และการประเมินความสูญเสียทางความร้อนของ

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 15
ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ปรีชา อาการศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

18/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected] หรือสมัครผ่าน www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

08-18-19-ท่อไอน้ำ15.pdf