รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

 แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

รุ่นที่ 2/2563

วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563

ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค

(Ramada By Wyndham Bangkok Chaophya Park) ถนนรัชดาภิเษก

**เดิมชื่อโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค**

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดทำ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเนื่องจากขณะนี้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป และมีผู้ที่สนใจจำนวนมาก ดังนั้น วสท. จึงจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar  Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” เพื่อให้ความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับ Solar Rooftop แก่สมาชิกและผู้สนใจที่จะลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop ทั้งในระดับที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ รวมถึงอาคารโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งในเรื่องการออกแบบ ติดตั้งทางเทคนิค และบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ     หมายเหตุ :  หัวข้อ และคณะวิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง จากรุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

08.20-08.45 น.          ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.          พิธีเปิด  โดย คุณลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

09.00-10.00 น.           เรื่อง AC power system Grid และ DC cable design

10.00-10.15 น.           Coffee break

10.15-11.15 น.           เรื่อง System grounding และส่วนที่เข้าไปเชื่อมโยงกับ inverter

11.15-12.15 น.          เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและ SPD

12.15-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.           เรื่อง Monitoring การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม การออกแบบ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

09.00-10.30 น.          เรื่อง PV Inverter ในงาน PV rooftop, เทคโนโลยี, หลักการทำงาน, String and Central                             Inverter, Grid Code, การบำรุงรักษา PV Rooftop

10.45-12.00 น.          เรื่อง PCE on-grid and off-grid, เทคโนโลยี และหลักการทำงาน ของ PCE, Application

On-Grid & Off-Grid  และ ระบบ PV Hybrid inverter

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น.          เรื่อง Energy storage system (ESS), ความรู้พื้นฐาน และ เทคโนโลยีของ แบตเตอรี่ในปัจจุบัน และอนาคต, ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ PV rooftop, Recycle batteries and Second     life batteries

13.45-14.30 น.          คุณสมบัติ และ ความหมายของ parameter เช่น  cycle life ระดับแรงดันในการใช้งาน ที่ใช้ใน ระบบกักเก็บพลังงาน, การเลือกชนิด รูปแบบการติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ป้องกัน          และพื้นที่ในการติดตั้ง ตามมาตรฐานของ วสท.

14.30-14.45 น.          Coffee break

14.45-15.30 น.          การคํานวณ การใช้งาน และความคุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง PV rooftop มี/ไม่มี ระบบกักเก็บ                            พลังงาน

15.30-16.15 น.          การบํารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม

16.15-16.45 น.          สรุปสาระสำคัญของ Energy storage system (ESS),

ทีมวิทยากร

หมายเหตุ :  หัวข้อ และคณะวิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง จากรุ่นที่ 1

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

08.20-08.45 น.          ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.          พิธีเปิด  โดย คุณลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

09.00-10.00 น.           เรื่อง AC power system Grid และ DC cable design

10.00-10.15 น.           Coffee break

10.15-11.15 น.           เรื่อง System grounding และส่วนที่เข้าไปเชื่อมโยงกับ inverter

11.15-12.15 น.          เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและ SPD

12.15-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.           เรื่อง Monitoring การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม การออกแบบ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

09.00-10.30 น.          เรื่อง PV Inverter ในงาน PV rooftop, เทคโนโลยี, หลักการทำงาน, String and Central                             Inverter, Grid Code, การบำรุงรักษา PV Rooftop

10.45-12.00 น.          เรื่อง PCE on-grid and off-grid, เทคโนโลยี และหลักการทำงาน ของ PCE, Application

On-Grid & Off-Grid  และ ระบบ PV Hybrid inverter

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น.          เรื่อง Energy storage system (ESS), ความรู้พื้นฐาน และ เทคโนโลยีของ แบตเตอรี่ในปัจจุบัน และอนาคต, ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ PV rooftop, Recycle batteries and Second     life batteries

13.45-14.30 น.          คุณสมบัติ และ ความหมายของ parameter เช่น  cycle life ระดับแรงดันในการใช้งาน ที่ใช้ใน ระบบกักเก็บพลังงาน, การเลือกชนิด รูปแบบการติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ป้องกัน          และพื้นที่ในการติดตั้ง ตามมาตรฐานของ วสท.

14.30-14.45 น.          Coffee break

14.45-15.30 น.          การคํานวณ การใช้งาน และความคุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง PV rooftop มี/ไม่มี ระบบกักเก็บ                            พลังงาน

15.30-16.15 น.          การบํารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม

16.15-16.45 น.          สรุปสาระสำคัญของ Energy storage system (ESS),

ทีมวิทยากร

หมายเหตุ :  หัวข้อ และคณะวิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง จากรุ่นที่ 1

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/12/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ธ.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Sola-Rooftop2563-รุ่นที่-2.pdf