รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 1

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจำลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การสร้างแบบจำลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทำงานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจำลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทำงานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้

โปรแกรม midas nGen เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง และ ยกระดับการทำงานให้สามารถทำงานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ

วิทยากร                นาย มัทนะ วิริยะนุเคราะห์  สามัญวิศวกรโยธา ( CEO )  BOSCO CONSULTANTS., LTD

นายกิตติ บุญแสง วุฒิวิศวกรโยธา ( CEO )  Umbau., LTD

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย                      เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                   เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                           เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

 ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18/11/2563

เวลา 9.00- 12.00 น.

เวลา 09.00-12.00 น.

Introduction Midas nGen  

 1. Basic Finite Element ( FEM )

1.1   การเริ่มต้นทำความเข้าใจ FEM เบื้องต้น

1.2   การทำความเข้าใจลักษณะของ จุดต่อ ต่างๆของชิ้นส่วน  Node , Member , Pate

1.3   การทำความเข้าใจชนิดชิ้นส่วนอาคารหลัก  Type of Member

– Beam , PateBeam ,SubBeam

– Column , Wall Column

– Wall membrane , Wall Pate Meshed

– Slab membrane , Slab pate -out-in

– Flat slab

-Isolated Footing  , Mat Footing

– Pile spring

 1. Basic Modelling of Define  gird
  • New project
  • Project information กรอกข้อมูลอาคาร  ชื่อ วิศวกรออกแบบ รายละเอียดโครงการ, อื่นๆ
  • Design Code ACI-318 , LRFD ,ASD
  • Section member , Material  Concrete(KS) , Steel ( TIS )
  • เริ่มจำลองโดยวิธีกำหนด Gird line
  • จำลองชิ้นส่วนอาคาร Structure Model คสล. 5 ชั้น Column , Beam , SubBeam , Slab ,Opening , Footing , Pile  , etc
  • ทำความเข้าใจคำสั่งช่วย Model ต่างๆ Copy ,Move, Rotate, Merge , Generate ,etc
  • Mesh side ( การแบ่งขนาด Element )

เวลา 12.00- 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00- 16.00 น.

 1. การกำหนดแรงและวิธีการใส่แรงกับโครงสร้าง Static load set and Method of loading
  • Self Weight
  • Point load
  • Beam Load
  • Pressure load
  • Slab load
  • Arbitrary Load
  • Wind Load ( ASCE7-05 )
 2. Boundary
  • Type of Support , Fixed , Pin , Roller
  • Pile Support , Soil Support
  • Diaphragm ( wind , seismic )
 3. Load Combinations
  • สร้างอัตโนมัติ Auto Generation case ACI 318
  • Strength(General) , Serviceability (General)
  • กำหนดเอง User define
 4. Analysis

Run analysis and show Result

 1. Designed Member
  • Setting and Designed Group
  • Designed Case
  • Run Designed
 2. Report & Drawing

บรรยายโดย นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์

19/11/2563

เวลา 9.00- 12.00 น.

1.Tracing File 

 • เตรียมไฟล์ DWG
 • Structure model
 • การสร้าง Tracing ใน  Midas Drawing
 • การเข้าไฟล์ ใน Midas nGen
 • การนำเข้าไฟล์ ฐานรากและเสาเข็ม Import file
 1. การสร้าง Story Data
 • กำหนดแบบแปลนแต่ละชั้นของอาคาร Story set
 1. จำลองชิ้นส่วนอาคาร Structure Model คสล. 8 ชั้น

3.1 Column , Beam SubBeam , Slab ,Opening ,  Footing , Pile  , etc

 1. Static load set and Method of loading
 2. Boundary
 3. Load Combinations
 4. Analysis
 5. Designed
 6. Report & Drawing

A . จำลอง Model ตัวอย่างอาคาร 30 ชั้น ด้วยวิธี Tracing File

เวลา 12.00- 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00- 16.00 น.   บรรยายโดย คุณกิตติ บุญแสง

 

 1. Introduction Equivalent Static seismic and Response Spectrum ( RSA )

1.1  ข้อกำหนดเบื้องต้นในการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว

1.2  หลักในการออกแบบแผ่นดินไหว ด้วยวิธี  RSA ตามมาตรฐาน  มยภ 1302-61

1.3  การพิจาราณาข้อมูล parameter , Sd1 ,Sds , TL , R , etc  ตามมาตรฐาน  มยภ 1302-61

1.4 วิธีการอ่านค่า  Base shear Equivalent Static และ Base shear Response  Spectrum ( RSA )

       ด้วยโปรแกรม  Midas nGen  เพื่อพิจาราณา การเพิ่มลดค่า Scale factor

1.5 ตารางสรุปค่าต่างๆ  Response  Spectrum ( RSA )

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/11/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

midas-nGen-_-midas-Gen-1-edit-2.pdf