รหัสอบรม:

*เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด*

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

“การออกแบบโครงสร้างเหล็กของอาคาร O-NES Tower”

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา และคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ได้เห็นว่าโครงการก่อสร้างอาคาร O-NES Tower ของบริษัท นันทวัน จำกัด หรือ ไทยโอบายาชิ เป็นโครงการที่น่าสนใจในด้านการก่อสร้างอาคารด้วยโครงสร้างเหล็ก  จึงได้กำหนดจัดอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรและผู้สนใจ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการใหม่ๆ ในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก ร่วมถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่องานวิศกรรมต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 18 พฤษภาคม 64

เวลา  09.00 – 09.30 น.              ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39

เวลา 09.30 – 11.30 น.               ฟังบรรยายเรื่อง “การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก”

โดย วิทยากรจากบริษัท นันทวัน จำกัด

เวลา 11.30 – 12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 – 13.30 น.               เดินทางไปดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก  ณ โครงการ             O-NES TOWER

เวลา 13.30 – 15.00 น.               ดูงานโครงการ O-NES TOWER พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากรจาก             บริษัท นันทวัน จำกัด

เวลา 15.00 น.                          เดินทางกลับอาคาร วสท.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/05/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร
2. ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 พ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร