รหัสอบรม:

การสัมมนาออนไลน์

 กฎหมายใหม่! ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัคคีภัยอาคารเก่า

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-17.00 น. (ใช้โปรแกรม Zoom)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

***สแกน QR เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หรือคลิกhttps://forms.gle/hZdTYEYU34Jxefk29

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เวลา 12.30 น.

เริ่มบรรยาย                         เวลา 13.00-17.00 น.

รับจำนวน จำกัด     300 ท่าน

ค่าลงทะเบียน  500 บาท

หัวข้อการสัมมนา

“กฎกระทรวง การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563” เพื่อใช้บังคับแทน กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)

วิทยากรโดย

นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์     ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณบุษกร  แสนสุข      ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

ติดต่อประสานงาน

คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท 02-184-4600-9 ต่อ 510  E-mail: [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/02/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร