รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method

สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความก้าวหน้าและเทคโนโลยีด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำ มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยเฉพาะเครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วยในการคำนวณ                ดังนั้นมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น NFPA standard จึงได้สนับสนุนและกำหนดให้การหาขนาดท่อต่างๆ ต้องใช้การคำนวณโดยวิธี Hydraulic calculation method ในมาตรฐานมากขึ้น และลดทอนการใช้วิธี  Pipe schedule method ให้น้อยลง           เหตุผลหลักเป็นเพราะวิธี Hydraulic calculation method ให้ความถูกต้องแม่นยำในการหาขนาดท่อ และยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการหาระบบส่งน้ำดับเพลิงได้ดีกว่าวิธี  Pipe schedule method ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน.

หลักสูตรการอบรมการหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง  จะช่วยให้วิศวกรออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ เช่น ระบบท่อยืน และ หัวกระจายน้ำดับเพลิง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในงานป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้อย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้จะอ้างอิงจากมาตรฐานวสท.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
17/06/61

กำหนดการอบรม

09.00-14.30.

  • นิยามที่เกี่ยวข้องกับ Hydraulic calculation
  • สูตร และ ตารางที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ
  • Water demand requirement
  • Hydraulic Calculation Procedures.
  • Hydraulic calculation worksheet
  • Example plan and step by step calculation

14.45-16.00

  • Work shop และถาม-ตอบ

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

คณะวิทยากร

อาจารย์วันชัย บัณฑิตกฤษดา

  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาเครื่องกล หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย

  • กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

17/06/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 มิ.ย. 61
บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-อบรม-Hydraulic-calculation-อาคารสูง-2561.pdf