รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง

การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(วันศุกร์, วันเสาร์, วันอาทิตย์)

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

PDU 36 หน่วย 

( ** คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ** )

หลักการและเหตุผล

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     6,500  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         7,000  บาท / คน  
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

09.00-12.00 น.     พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง

Ÿ   Hydraulic and water based fire protection

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 • นิยามที่จำเป็นของระบบท่อยืน
 • ประเภทของระบบ
 • การหาปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบท่อยืน
 • การแบ่งโซนท่อยืนสำหรับอาคารสูง
 • การกำหนดขนาดท่อยืน
 • ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในระบบท่อยืน เช่น Hose Valve, Fire Department Connect, Fire Hydrant

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (วสท. จัดเตรียม อาหารบุฟเฟต์)

13.00-16.00 น.    พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง

Ÿ   ประเภทของระบบส่งน้ำดับเพลิง

 • นิยามที่จำเป็นของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • พื้นฐานการทำงานและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

09.00-12.00 น.    พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ   Building code and sprinkler installation requirement

 • นิยามที่จำเป็นของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • พื้นที่ครอบครอง
 • ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์
 • แนวคิดพื้นฐานการติดตั้งระบบ
 • ประเภทของระบบ

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (วสท. จัดเตรียม อาหารบุฟเฟต์)

13.00-16.00 น.        การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ   ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

 • Special Situation installation requirement
 • การหาขนาดท่อดับเพลิงโดยวิธี Pipe Schedule และ Hydraulic Calculation
 • ตัวอย่างแบบแปลนพร้อมตัวอย่างการคำนวณโดยวิธี Hydraulic Calculation
 • ทำแบบทดสอบ – เฉลยแบบทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Work shop

09.00-12.00 น.    การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง

Ÿ   การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ   การออกแบบระบบท่อยืน

Ÿ   ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

– ทำแบบทดสอบ

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (วสท. จัดเตรียม อาหารบุฟเฟต์)

13.00-16.00 น.    การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ

Ÿ   การจัดวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร

 • การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำดับเพลิงของระบบและการเลือกระบบส่งน้ำ
 • ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study
 • ทำแบบทดสอบ – เฉลยแบบทดสอบ

หมายเหตุ : เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 56
นายวันชัย  บัณฑิตกฤษดา
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

นายกาญจน์  รักศิริพงษ์
 • กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
 • วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย Lincolne Scott Co., Ltd.

วันที่จัด

17/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524
E-mail yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ-56.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร