รหัสอบรม:

โครงการสัมมนา เรื่อง

การบริหารงานในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำกัน

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการก่อสร้างมีลักษณะขององค์ประกอบภายในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะกิจกรรมซ้ำ (Repetitive Work) เช่น งานบ้านที่อยู่อาศัย งานคอนโดมิเนียม และงานก่อสร้างทาง หรือระบบสาธารณูปโภคซึ่งการบริหารและการใช้แผนแบบสายงานท (Critical Path Method) หรือการวางแผนแบบแผนภูมิอาจมีข้อจำกัดในการบริหารและดำเนินงาน

การก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวางแผนและติดตามงานที่เรียกว่าการวางแผนงานเชิงเส้น (Repetitive Linear Schedule) โดยการบริหารโครงการที่มีลัษณะดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะการจัดแผนงาน และการเตรียมงานก่อนการดำเนินต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นในการออกแบบ การจัดสรรทรัพยากร การสั่งซื้อวัสดุ การติดตามงาน รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง นอกจากนี้การวางแผนงานดังกล่าวควรต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างตั้งแต่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติจากกรณีในการทำงานต่าง ๆ รวมถึงประเด็นที่ผู้บริหารโครงการลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อใช้แผนงานดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้บรรยายกรณีศึกษาจะแสดงถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ในโครงการประเภทต่าง ๆ เช่นอาคารที่พักอาศัย คอนโดมีเนียม งานสาธารณูปโภค เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ทราบถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงอุปสรรคต่างที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องพิจารณาและแก้ไขในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเผยแพร่แนวคิดของบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำ
  2. เพื่อให้ความรู้และแสดงตัวอย่างการบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
09:00 - 10:30 น.

แนวคิดและหลักของการออกแบบและงานก่อสร้างแบบซ้ำกัน

บรรยายโดย :    ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10:45 - 12:15 น.

การประยุกต์ใช้การวางแผนแบบซ้ำในงานก่อสร้างอาคารสูง (มุมมองผู้รับเหมา)

บรรยายโดย :    คุณอังคาร จินโรจน์ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

:         ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13:00 - 14:00 น.

การวางแผนและติดตามแผนงานแบบซ้ำในโครงการก่อสร้างอาคารสูง

          (มุมมองบริษัทที่ปรึกษา)

บรรยายโดย :    คุณอังคาร จินโรจน์ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

:         ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13:00 - 14:00 น.

การวางแผนและติดตามแผนงานแบบซ้ำในโครงการก่อสร้างอาคารสูง

          (มุมมองบริษัทที่ปรึกษา)

บรรยายโดย :    คุณจรง เจียมอนุกูลกิจ, บริษัท เดดโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตน์ จำกัด

15:00 - 16:00 น.

การวางแผนและติดตามงานก่อสร้างสาธารณูปโภค

บรรยายโดย : ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

16:00 - 16:15 น.

สรุปและตอบข้อสักถาม

คณะวิทยากร

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำกัน
ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอังคาร จินโรจน์

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณจรง เจียมอนุกูลกิจ

บริษัท เดดโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตน์ จำกัด

คุณกอรวี นาคจรุง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

17/11/2018

สถานที่จัด

วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 พ.ย. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Lean-Construction-17พย61.pdf