รหัสอบรม:

Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 5

**ยกเลิก**

หลักการและเหตุผล

การจำลองประสิทธิภาพพลังงาน หรือ Building Performance Simulation เป็นกระบวนการศึกษาหาทางเลือกการออกแบบอาคารที่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิ์ภาพของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ความร้อน ภาพทัศน์ คุณภาพอากาศและความชื้น รวมทั้งการใช้พลังงาน เป็นต้น) และช่วยรังสรรค์นวัตกรรมอนาคต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการก่อสร้าง การทำแบบจำลองต้องอาศัยศาสตร์ผสมผสาน รวมทั้งฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และคอมพิวเตอร์

Comfort Building เป็นอาคารที่มีสภาวะน่าสบาย ปลอดภัยจากเชื้อโรค การใช้พลังงานต่ำ ทำให้มีสุขภาพ สุขอนามัยสมบูรณ์ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วสท.ดำริให้จัดอบรมหัวข้อข้างต้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์สุขต่อสาธารณชน รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. สถาปนิก วิศวกรทุกสาขา
 2. นักอสังหาริมทรัพย์ และนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
 3. ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Manager)
 4. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ
 5. ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 12.00 น.
 • Introduction to building performance simulation
 • Natural Ventilation performance simulation
 • Daylight performance prediction
 • Thermal load and energy consumption
 • Indoor environmental quality (IEQ)
 • Moisture phenomena
 • Etc
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.

(กรณีศึกษาจากงานวิจัย และหน้างาน)

 • สภาวะน่าสบายของบ้านและอาคารสำนักงาน
 • สภาวะน่าสบายของโบสถ์ไทย และปัญหาความชื้นในโบราณสถาน
 • สภาพแวดล้อมภายใน และอาคารเขียว (Green building)
 • การออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน
 • วัสดุผนังอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

ฯลฯ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย

 • รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ARCC, USA 2004
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2006
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

วันที่จัด

20/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สถาปนิก วิศวกรทุกสาขา
2. นักอสังหาริมทรัพย์ และนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
3. ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Manager)
4. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ
5. ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
อีเมลล์ chadaporn[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร