รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง 

การออกแบบระบบการต่อลงดินในสถานีไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 80   (จัดออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-16.30 น.

 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้ามาก ส่วนใหญ่จะมีสถานีไฟฟ้าในการจ่ายไฟ ซึ่งหนึ่งในระบบที่สำคัญคือ ระบบการต่อลงดินของสถานีไฟฟ้า (Substation Grounding) ดังนั้น ความรู้ในการออกแบบ และการติดตั้งระบบการต่อลงดินให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัยจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ออกแบบ และผู้ติดตั้ง วสท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง การออกแบบระบบการต่อลงดินของสถานีไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ ติดตั้ง ระบบการต่อลงดินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน IEEE 80 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งวิธีการและเทคนิคการแก้ปัญหาการติดตั้งระบบการต่อลงดินให้ใช้งานได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

 

วิทยากร

Ø   ดร.อรรถ  พยอมหอม
วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

       การไฟฟ้านครหลวง

 

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.          ¶ เทคนิคการวัดความตานทานดิน และการคำนวณความตานทานดิน โดยโครงสรางดิน

แบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับออกแบบระบบตอลงดิน

เวลา 10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.          ¶  การออกแบบและการคำนวณระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง

เวลา 12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.          ¶  แนวทางการแก้ปัญหาและการประเมินความคุ้มค่า

เวลา 14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.15 น.          ¶  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบต่อลงดินในสถานีไฟฟ้าและกรณีศึกษา

เวลา 16.15-16.30 น.          ¶  ถาม-ตอบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

เวลา 08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.          ¶ เทคนิคการวัดความตานทานดิน และการคำนวณความตานทานดิน โดยโครงสรางดิน

แบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับออกแบบระบบตอลงดิน

เวลา 10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.          ¶  การออกแบบและการคำนวณระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง

เวลา 12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.          ¶  แนวทางการแก้ปัญหาและการประเมินความคุ้มค่า

เวลา 14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.15 น.          ¶  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบต่อลงดินในสถานีไฟฟ้าและกรณีศึกษา

เวลา 16.15-16.30 น.          ¶  ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

17/6/2564 การออกแบบระบบการต่อลงดินในสถานีไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 80

Ø   ดร.อรรถ  พยอมหอม
วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

       การไฟฟ้านครหลวง

วันที่จัด

17/06/2021

สถานที่จัด

วสท. (จัดออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ออกแบบ ผู้ติดต้ัง เจ้าของงาน วิศวกรคุมงาน ช่างที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งฯ จป. และวิศวกร สถาปนิก ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Substation-Grounding-edit3-rev8May21.pdf