รหัสอบรม:

********เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด********

โครงการอบรมหลักสูตร  “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors) 

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.  

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 17 มกราคม 2562

08.30 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.30 น.       ภาพรวมข้อบังคับคณะกรรมการ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

–      ความเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการฯ

–      ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยองค์รวม

               ความรู้และองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

–      การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)

–      ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)

–      การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)

–      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP)
–      การฝึกอบรม

–      การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)

วันที่ 18 มกราคม 2562

08.30  น.         ลงทะเบียน

09.00 – 16.30 น.       (ต่อ)  ความรู้และองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 

–      การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)

–      ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)

–      การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และ การอนุญาต ทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-routine Work Permits)

–      การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)

–      การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II)

–      การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and

Response: EPR)

–      การตรวจประเมินภายนอก

–      ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

วันที่ 19 มกราคม 2562

08.30  น.         ลงทะเบียน

09.00 – 16.30 น.         แนวทางการตรวจประเมินภายนอก

–      กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมินภายนอก

–      คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินภายนอก

–      จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน

–      แบบตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินภายนอก

–      ขั้นตอนการตรวจประเมิน (การเตรียมการก่อนการตรวจ / วิธีการตรวจประเมิน

ภายนอก / การหาหลักฐานจาก 3P / หลักการเขียนข้อบกพร่อง

–      การจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล

–      การติดตาม ผลการดำเนินการตรวจประเมินภายนอก

–      ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

            มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม         

คณะวิทยากร

วันที่จัด

17/01/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และที่ปรึกษาอิสระ ที่สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
• ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ
โทร 0-21844600-9 ต่อ 511
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

flyer-PSM-17-19-jan-62.pdf