รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง   รุ่นที่ 1
(Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated)
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน มีการใช้งานลิฟต์ขนส่งวัสดุภายในอาคารโรงงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดทำโครงสร้างแบบง่ายๆ และมีการใช้ชุดรอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับลิฟต์ขนส่งวัสดุตามมาตรฐานสากล ยังจัดได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานค่อนข้างต่ำกว่าค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ในส่วนของการออกแบบลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ซึ่งยังไม่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของลิฟต์ขนส่งวัสดุดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยเล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการออกแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแนวทางการออกแบบที่ได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์กับวงการขนถ่ายวัสดุต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เป็นแนวทางในการออกแบบลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
• เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลังให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
• เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
• ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม
• วิศวกรผู้ออกแบบ
• วิศวกรผู้ตรวจสอบ • ช่างบำรุงรักษา
• วิศวกรฝ่ายจัดซื้อและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง
• ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• ประเภทของลิฟต์ | Type of Elevator/Lift
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์| Regulation about Lift
• ประเภทของลิฟต์ขนส่งวัสดุ | Type of Freight Lift
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• ส่วนประกอบของลิฟต์ขนส่งวัสดุใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง|
Components of Freight Lift: Electric Hoist operated
o การเลือกใช้รอกไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลิฟต์ | Select of Electric Hoist for Freight Lift
o การออกแบบและเลือกใช้ส่วนประกอบตามมาตรฐานสากล |
Design and Select of Components follow as International Standard
• ระบบการทำงานของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Operating System of Freight Lift: Electric Hoist operated
16:00 – 16:30 • ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียนที่ วสท.
09:00 – 12:00
• อุปกรณ์ความปลอดภัยของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Safety Devices of Freight Lift: Electric Hoist operated
• กรณีศึกษา และการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น|
Case Study and Basic Analysis of Freight Lift
• การตรวจสอบและการทดสอบลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Inspection and Testing of Freight Lift: Electric Hoist operated
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• ระบบการทำงานของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Operating System of Freight Lift: Electric Hoist operated
MaxTech Elevator and Service Co., Ltd.
16:00 – 16:30 • สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

อ.จิรายุ เอี่ยมสมร

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

นายวรพันธ์ วิชัยดิษฐ

o Directors: MaxTech Elevator and Service Co., Ltd.
o Service Manager: MaxTech Elevator and Service Co., Ltd.

วันที่จัด

17/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-17-18-ลิฟต์ขนของใช้รอกไฟฟ้า.pdf