รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  48
ระหว่างวันที่  17-18 มิถุนายน 2566
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<<

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

หลักการและเหตผล:

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก วสท.                                                                                            2,600                บาท/ท่าน
  • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   / บุคคลทั่วไป                            3,600                บาท/ท่าน

การชำระเงิน

โอนเงิน         เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย       เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                  เลขที่ 147-4-32388-6

เพิ่มเติมโทร 02 184 4660 – 9 ต่อ 500 (คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

08.15-09.00 น.       ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.       บทนำการออกแบบระบบท่อประปา
10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.       การออกแบบระบบท่อประปา(ต่อ)การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ
12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.       การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ
14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.       การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

08.15-09.00 น.       ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.       การออกแบบระบบน้ำร้อน
10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.       การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้มการออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ
12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.       Workshop
14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.   Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

คณะวิทยากร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  47
นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

  • ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ
  • การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

17/06/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ (โม)
โทร : 0 2184 4660 - 9 ต่อ 500
Email : eitadmin05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร-รุ่น-48.pdf