รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)

สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม   รุ่นที่ 32

ระหว่างวันที่  17-18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง  โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น  องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้

หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด  ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
 • เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
 • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

วิทยากรโดย             ดร.สุทธิ   ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
17-18 พ.ย.2563

 

โครงสร้างหลักสูตร

 • Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
 • คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
 • การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
 • Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
 • ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
 • Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
 • หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
 • ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
 • Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
 • แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
 • Project Planning (การวางแผนโครงการ)
 • คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
 • การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
 • หลักการ GANTT Chart และ CPM
 • หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
 • แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
 • กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
 • Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
 • ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
 • การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
 • การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
 • Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
 • Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
 • หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
 • สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
 • กรณีศึกษาด้านบุคลากร

คณะวิทยากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม
ดร.สุทธิ   ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

17/11/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป                   

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected] , Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-PMP32.pdf