รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่  28 – 29  ตุลาคม  2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

***ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนำ Notebook มาในวันอบรม
        ***รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงโดยใช้โปรแกรมด้าน BIM มาช่วยในการวางแผนงานและเชื่อมโยงกับโมเดล 3 มิติเพื่อทำการจำลองแผนงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ ควบคุม และติดตามโครงการได้

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรทุกสาขาที่ต้องการยกระดับการวางแผน การนำเสนอแผนงาน
การติดตามและการรายงานโครงการด้วยระบบ BIM

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องการใช้เทคโนยีด้าน BIM ในการวางแผนและการบริหารโครงการ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BIM
• การนำเข้าโมเดล
• วิธีการแสดงโมเดล
• วิธีแสดงวัตถุและตั้งค่าสีให้โมเดล
• การแสดงรูปตัดโมเดล
• การสร้างและบันทึกมุมมอง
• การสร้างข้อความและป้ายเตือน
• การถอดปริมาณวัสดุ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

• การตรวจสอบความขัดแย้งของโมเดล
• การตั้งค่ากลุ่มการเลือกเพื่อจำลองแผนงาน
• การสร้างแผนงาน
• การตั้งค่ากลุ่มการเลือกเพื่องานวางแผน
• การจำลองแผนงานด้วยโมเดล
• ต้นทุนโครงการและติดตามงาน
• การส่งออกและนำเข้าแผนงานด้วย Excel
• การส่งออกและนำเข้าแผนงานด้วย MS Project

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

28/10/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ต.ค. 63
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

10-28-29-การจำลองแผนงานระบบBIM.pdf